Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvilke rettigheter har du som pårørende?

Pårørende er gitt definerte rettigheter i:

Spesialisthelsetjenesteloven

Helsepersonelloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Psykisk helsevernloven

Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett

Helsetjenesten har plikt til å legge til rette for at du som pårørende får oppfylt dine rettigheter, for mer info se https://www.parorendesenteret.no/rettigheter

Kommunene har generelt et ansvar for å gi den som tar kontakt råd og veiledning. Det følger av forvaltningsloven § 11. Kommunen skal også ved ytelser av helse- og omsorgstjenester søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer ved blant annet opplysning, råd og veiledning. Overfor personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte i form av blant annet opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.

Dette følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6., se endringer lov 2. juni 2017 nr. 34 (ikr. 1 okt 2017).

Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen handler om involvering av, og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter overfor pårørende. Veilederen gir også Helsedirektoratets anbefalinger om god praksis med hensyn til involvering av pårørende og støtte til pårørende. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende. Pårørendeveilederen er et tiltak innenfor programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk, se Pårørendeprogrammet, forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, kap. 4.3.4.

Desember,+parorende+lks+2020.jpg

Aktuelt