Tilbud om finsk eller kvensk i Altaskolen

I Alta kommune tilbys det undervisning i finsk/kvensk ved flere av grunnskolene. Elevene kan velge å få opplæringen på finsk eller kvensk. Læreplanen i finsk som andrespråk omtaler både finsk og kvensk språk og kultur.

Det gis opplæring i finsk/kvensk som andrespråk fra første til tiende trinn. Fra og med åttende årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i faget. Elevene som har krav på finsk/kvensk undervinsing må ikke nødvendigvis tilhøre samme klassetrinn, da de deles inn i grupper på tvers av trinn og faglig nivå.

Hvis hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i finsk/kvensk som andrespråk, må skoleeier tilby alternativ opplæring - for eksempel fjernundervisning. I Alta kommune tilbys det pr i dag undervinsing av ambulerende lærer.

Elever med finsk/kvensk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk,og kan fritas fra opplæring i skriftlig sidemål.