Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. En bolig eller et næringslokale/kontorlokale skal ha adresse til den veien som bygningen har atkomst til. Er det flere godkjente boliger eller næringslokaler med egne innganger i samme bygning, skal hver enkelt inngang tildeles egen adresse.

Veiadresse består av et veinavn og et husnummer, eventuelt med en bokstav, og er avgjørende for å finne frem til en eiendom i en nødsituasjon.

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Den består av en veiadresse og kan også ofte inneholde et bolignummer (bruksenhetsnummer). Er det flere bruksenheter som har samme inngang, skal adressen i tillegg inneholde bolignummer. 

Bolignummer
Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer (bruksenhetsnummer). I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Bolignummeret består av en bokstav og fire tall, for eksempel H0201. H står for hovedetasje, 02 for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke til å sette i døra.

Les mer hos kartverket

Tildeling eller endring av adresse
Det er kommunens oppgave å tildele eller endre offisielle adresse langs offentlige og private veier. Det er flere grunner til at adresse kan eller skal endres:

  • Endret adkomst eller stenging av veier
  • Fortetting/utbygging.

Når gater eller veier stenges av trafikkmessige årsaker eller deles opp, kan dette få konsekvenser for adressering. Hvis det ikke er ledige nummer til nye adresser, må en noen ganger omadressere. Utstrakt bruk av adressenummer med bokstav er uheldig adressering og skal om mulig omgås.

Skilting av adresser
Huseier eller fester har ansvaret for husnummerskilt på egen bygning eller eiendom. Skiltet skal plasseres godt synlig fra hovedvei/adkomst og være av typen svart skrift på hvit reflekterende bakgrunn med svart ramme rundt.

Kommunen har ansvaret for skilting av gater og veier. Kommunens ansvar omfatter også opplysnings- og henvisningsskilt for å oppnå god merking av adressen. I utbyggingsområder er det oftest utbygger som har ansvar for skilting, både av veinavn og henvisningsskilt.

 

Klage
Det er viktig i adresseforvaltningen å skille mellom

  • Klage som gjelder selve adressetildelingen
  • Klage som gjelder valg av navn i adressesammenheng
  • Klage som gjelder skrivemåten av navn

1.     Klage på adressetildelingen
Klageretten ved tildelt eller endret offisiell adresse er begrenset til:

Hvilken gate, vei eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
Feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer

Klage over adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven § 46 bokstav f  , jf. Matrikkelforskriften § 22  og klageinstans er Fylkesmannen. Klagen skal først sendes til kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold.

2.     Klage over valg av veinavn
Klage over valg av navn er et kommunalt vedtak som ikke er gjenstand for formell klage. Det er navnekomitéen i kommunen som vedtar veinavn. Dette vil til vanlig være bestemt i god tid før selve adressetildelingen.

At man ikke liker den nye adressen gir ikke grunnlag for klage.

3.     Klage over skrivemåten av navn
Klage over skrivemåten av navn reguleres av stadsnamnlova § 10  , hvor det blant annet fremgår hvem som har klagerett. Vedtak av skrivemåten vil til vanlig være avgjort i god tid før selve adressetildelingen og klageinstans vil være klagenemd for stedsnavn. Klagen skal først sendes til kommunen.