Med avløpsvann menes utslipp fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom o.l. Utslipp fra svømmebasseng eller akvarium kalles for spillvann og skal også tilknyttes avløpsanlegget.
Kommunen kan kreve at alle boliger og virksomheter knytter seg til det kommunale avløpsanlegget.
I områder med spredt bebyggelse eller for hytter, kan det bygges mindre og/eller private renseanlegg, som må godkjennes av kommunen.


For utslippene fra Alta by har Akvaplan-niva undersøkt utslippsområdet:
Fase 1 Resipientinndeling
Fase 2 Miljødokumentasjon
SFTs veileder for resipientundersøkelser:
TA-1890/2005 Resipientundersøkelser for fjorder og kyrsfarvann

Kommunedelplan for avløp beskriver blant annet hvilke tiltak som kommunen planlegger å gjennomføre i. De nærmeste årene skal det etableres nye avløpsrenseanlegg for de kommunale avløpsutslippene fra Alta by, Rafsbotn og Talvik. I tillegg skal noe ledningsnett og avløpspumpestasjoner rehabiliteres.

Hovedplan avløp 2019-2028

Kartbilag:
100101102103104105106107108109110111112
 

Kommunen eier avløpsnettverket og har myndighet til å kreve tilknytning, endre tillatelser og til å kontrollere anlegg.

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
 

Klagemulighet

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.