Hvorfor ønsker kommunen 3D-modeller?

3D-modeller gir berørte, saksbehandlerne og folkevalgte en mulighet til å forstå kart, tegninger og illustrasjoner gjennom en virkelighetsnær opplevelse. Ved bruk av 3D-teknologi kan byggeprosjekter visualiseres allerede i planleggingsfasen. 

Dette gir større forståelse for konsekvenser av et planforslag og et byggetiltak for alle berørte parter. I tillegg vil analyse og vurderingsverktøyet kunne gi bedre beslutningsgrunnlag for folkevalgte. Et verktøy som kan visualisere virkeligheten kan også være med på å skape en bedre kommunikasjon og samarbeid mellom fagfolk i kommunen, naboer, politikere og andre berørte parter. 

Hva bruker kommunen 3D-modellen til?

 • Volum- og høydestudier sett i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelser. 
 • Enkle sikt-, sol- og skyggeanalyser. 
 • Generere snitt for å muliggjøre grundigere gjennomgang av planforslagene. 
 • Kommunikasjonsverktøy for visualisering av planforslaget til politisk behandling og overfor berørte parter. 
 • God samhandlingsløsning for tverrfaglige diskusjoner og møter, se konsekvenser i forbindelse med klima, miljø, vern, flom/flomsoner/flomdybde, andre farer, kulturminner med mer. 
 • Kontroll og utdypende studier av innleverte illustrasjoner/bilder fra forslagsstiller. 

Hjemmel

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 2-1 og kart- og planforskriftens § 9 kan vi kreve at planfremstillingen suppleres med nødvendig perspektiv- eller volumillustrasjon for å få en bedre forståelse av planen. 

3D-modeller skal i utgangspunktet leveres som en del av planforslaget. Dersom det ikke er laget 3D-modell i forbindelse med plansaken, kan kommunen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-2, jf. SAK10 § 5-4 kreve at modell leveres ved søknad om tiltak der det er hensiktsmessig for behandling av søknaden. 

Praktiske krav til utbygger

Når skal 3D-modellen leveres?  

Plansak
På oppstartsmøtet med kommunen avklares det hvilke krav som gjelder, samt når og hvordan 3D-modellen skal innsendes. 

Kommunen skal ha en 3D-modell ved innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling, og ved behov skal den oppdateres ved sluttbehandling. Modellen kan også oppdateres ved behov underveis i planprosessen. 

Byggesak
På forhåndskonferansen eller senest ved søknad om tiltak avklares det hvilke krav som gjelder, herunder om og eventuelt når og hvordan 3D-modellen skal innsendes. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med avdeling for byggesak.

Tekniske spesifikasjoner

3D-modellen skal følge spesifikasjonene som er listet under. Dette bidrar til at modellen blir plassert riktig i terrenget. 

 • Datum og koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone 35 
 • Vertikal datum (høydereferanse): NN2000 
 • Presisjon: Meter (m), med inntil 3 desimaler 
 • Type 3D-modell: Objektbasert 

Filformat

I første versjon av kommunen kravspesifikasjon ønsker vi ikke å begrense filformatet til en type. Vi forbeholder oss heller retten til å gjøre en erfaringsbaserte justeringer ved behov. 

Vi kan i utgangspunktet motta ulike filformater, for eksempel .IFC eller Filgeodatabase (FGDB). Det viktigste er at modellen leveres i henhold til de tekniske spesifikasjonene.   

Dersom du har spørsmål eller utfordringer tilknyttet filformat, ta kontakt med planavdelingen eller geodata-ansvarlig i kommunen. 

Innhold i 3D-modellen

 • Detaljeringsnivå: 3D-modeller varierer i detaljeringsgrad. Vi ønsker skallet av bygningsmassen, slik at vi ser byggenes omfang og størrelse i forbindelse med omliggende terreng. Modellen skal vise etasjeinndeling, gjerne på en måte som gjør det enkelt og legge til eller fjerne etasjer. Vi ønsker imidlertid ikke detaljer på nivå med vinduer, dørhåndtak, interiørelementer og lignende. Slike detaljer skal ikke tas med i eksport av modellen. Ved behov for evt. detaljer avklares dette i oppstartsmøte/forhåndskonferanse. 

Illustrasjon med volum fra Bukta områdeplan
Illustrasjon med volum fra Bukta områdeplan 

 • Terreng: 3D-modellen skal ikke inneholde terreng.  Utløser tiltaket endringer i terrenget som gjør det hensiktsmessig å illustrere inngrepene sammen med tiltaket leveres terrengdata for seg selv.  
  • Format: GeoTIFF 
  • Her gjelder også krav til riktig datum, koordinatsystem og høydereferanse 
 • Eksisterende objekt: Dette skal ikke leveres. Disse ligger allerede i våre kartgrunnlag. 

Kontroll av 3D-modellen

Når kommunen mottar 3D-modeller, vurderer vi modellen i sammenheng med sine omgivelser i et kartsystem (GIS). Dette er noe annerledes enn å studere modellene alene. Derfor er det viktig å dobbeltsjekke at 3D-modellen har riktige geografiske referanser, slik at den blir plassert riktig i terrenget. 

 I tillegg til koordinatsystemet, dobbeltsjekk at datumet er satt riktig (ikke WGS84 men EUREF89). Dersom en bruker et lokalt koordinatsystem når en tegner BIM-modellen, må dette konverteres til riktig koordinatsystem og datum før eksport av modellen.