Hva er en kommunal bolig?

  • Er eid av Alta kommune eller Stiftelsen utleieboliger 
  • Består av ulike boliger, som kommunale gjennomgangsboliger, tilrettelagte boliger og omsorgsboliger. 

Hvem kan ha rett på kommunal bolig?

  • Personer som av ulike årsaker har utfordringer med å selv skaffe seg en forsvarlig bosituasjon
  • Personer som har helse- og/eller sosiale utfordringer som vanskeliggjør å bo i en ordinær bolig 

Kommunal gjennomgangsbolig

Boliger som er forbeholdt vanskeligstilte boligsøkere som ikke klarer å skaffe egnet bolig selv eller med annen hjelp. Vanskene med å skaffe bolig kan skyldes utfordringer med for eksempel rus, fysisk eller psykisk helse, eller andre årsaker.

Retningslinjer for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger

Kommunal bolig tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller lignende forhold (husleieloven). Dårlig økonomi er ikke i seg selv nok til å ha rett på en kommunal bolig, men tas også med i den helhetlige vurderingen av søkers situasjon

En kommunal gjennomgangsbolig tildeles for tre år av gangen med mulighet for å søke om forlengelse. 

Søknad om kommunal gjennomgangsbolig (kun for utskrift)