Nomadisk reindrift
I Reindrifta i Vest-Finnmark er nomadisk – Om vinteren befinner reinflokkene seg Finnmarksvidda i  kommunene Karasjok og Kautokeino. I sommerhalvåret trekker reinen ut mot kysten til sommerbeitene. Med reinen følger også reindriftsnæringen som har sin boplass i Alta kommune i sommerhalvåret.  Dette fører til at Alta kommune er en av Norges største reindriftskommuner om sommeren. 

Årlige dialogmøter
Hver vår avholder Alta kommune et dialogmøte mellom reinbeitedistriktene, landbruket og Alta kommune. På dette møtet inviteres tidsaktuelle institusjoner/virksomheter/aktører som har tiltak i kulturlandskap, skog, fjell og vidde for diverse orienteringer. Dialogmøtet bidrar til at primærnæringene får tidlige innspill og langt færre konflikter med utbyggere.

Har du spørsmål og ønsker nærmere dialog med reinbeitedistriktene?

Kontaktpersoner reinbeitedistriktene

Kart reindrift