Send bekymringsmelding til barnevernet

Alta kommune bruker Nasjonal portal for bekymringsmelding. Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Du vil som melder få veiledning av skjemaet til å sende inn det barnevernet trenger av informasjon for å vurdere meldingen, slik at barn og unge kan få raskere tilgang på hjelp. Løsningen skiller mellom offentlige og private meldere (private kan sende anonymt) siden det er ulike forventinger/krav til offentlige meldere og private meldere.

Du som skal melde inn en bekymringsmelding logger deg inn på portalen, fyller ut og sender inn skjemaet. Meldingen vil gå direkte til barnevernets fagsystem.

Send bekymringsmelding til barnevernet

Du som barn eller andre i familien kan kontakte barnevernet selv

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan noen du kjenner har det hjemme? Du kan selv melde fra til barnevernet. Barnevernet er der for å hjelpe barn og familier som har det vanskelig hjemme. Alle kommuner har hver sin barneverntjeneste og du kan ta kontakt med barnevernet der du bor.

Det er flere måter du kan gjøre du kan gjøre det på: 

 • Ring barneverntjenesten. På dagtid kan du ta kontakt med barnevernet i kommunen din.
 • Ring Barnevernvakten eller Alarmtelefonen når barnevernet i kommunen har stengt. 
 • Meld fra digitalt - send inn en digital bekymringsmelding.

Spør en voksen om hjelp. 
Hvis du synes det er ubehagelig å ta kontakt med barnevernet på egenhånd, kan du snakke med voksne som kan hjelpe deg med dette. Det kan for eksempel være læreren din, helsesykepleier, rådgiver på skolen, en annen i familien din, en nabo eller en trener. 

Når bør jeg ta kontakt?
Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • Vold eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Foreldre som ruser seg
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsgifte

Hvem har meldeplikt?

 • Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.
   
 • Offentlige myndigheter, og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Opplysningsplikten følger av Lov om barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Det vil som regel være en fordel for barnevernet at navnet ditt og din relasjon til familien er kjent når de skal vurdere meldingen og eventuelt hjelpe den aktuelle familien.  

Vi ønsker at det skal være lav terskel  for å ta kontakt med oss.