Ansvarsfordeling for graving i offentlige arealer

- Tillatelse til graving i kommunale vegarealer og i park- og friområder gis av Alta kommune, virksomhet Kommunalteknikk.
- Tillatelse til graving i riksveger gis av Statens vegvesen.
- Tillatelse til graving i fylkesveger gis av Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Graving på privat eiendom

Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørens ansvar å sørge for at det er innhentet nødvendige tillatelser, før gravearbeidet starter.  Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader.
Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.

Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming. De påpeker også ansvarsforhold mellom lednings- og kabeleier, entreprenør og Alta kommune som vegholder og grunneier. Videre angis krav til arbeidsvarsling og sikkerhet, samt tekniske krav til utførelsen.

Reglene gjelder også for boring eller pressing under veg, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.

Hva får du vite om vann og avløp i en gravesøknad?

Gravesøknad er et krav ved all graving i kommunalt grunn.
Dette er nødvendig for at vi skal kunne informere om vann- og avløpsledninger som ligger i bakken i det aktuelle området. Søknad om graving på kommunal grunn skal leveres av firmaet eller entreprenøren som skal utføre arbeidet.

Dersom du skal grave på privat grunn er ikke gravesøknad et krav, men vi anbefaler å levere en gravemelding for å kunne avdekke om det ligger vann- og avløpsledninger i bakken i området du ønsker å grave.

På den måten unngår du å grave over naboen ledninger, eller kommunale vann- og avløpsledninger.
Gravemeldingen gir på den måten en sikkerhet både for deg som skal grave, naboer og for kommunen. Denne gravemeldingen kan leveres av privatpersoner eller utførende fagfolk.

I forbindelse med søknad som omhandler vann- og avløp, skal det leveres en sanitærmelding som må godkjennes før arbeidet kan starte.

Hvordan leverer jeg gravemelding/gravesøknad?

All innlevering av gravemeldinger og gravesøknader skal foregå elektronisk på ledningsportalen.no
Via portalen kan du registrere henvendelser om graving, arbeidsvarsling og påvisning døgnet rundt.

Hva koster det?

Gebyrene reguleres årlig sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Påvisning og merking av kabelnett

Geomatikk behandler og bestiller påvisning av kabelnettet til Telenor, Alta kommune og Alta Kraftlag i de tilfellene dette er nødvendig. Påvisning utføres av Alta Kraftlag.
Kommunale vann- og avløpsledninger påvises av Alta kommune, Kommunalteknikk.

For oversikt over ledningseiere i Alta se kartportal, sentralt ledningsregister.