Prosjektet omfatter utskifting, separering og dimensjonering av kommunalt VA-anlegg i følgende veier:

  • Talviksvingen
  • Midtbakkveien

Den totale traselengde ca 680 m .

Det kommunale røranlegg skal erstattes med nytt røranlegg, eksisterende røranlegget inkl. kummer skal demonteres og fjernes der de kommer i konflikt med ny gravetrase.

Veger skal reetableres etter graving og det skal etableres noe nytt slukanlegg for overflatevann.

Det nye anlegget er planlagt i samme område som dagens anlegget, se vedlagt situasjonsplan.

Prosjektet har en entrepriser, hvor Kåre K. Kristensen AS er tildelt kontrakt for utførelsesentreprise for bygg- og anleggsarbeider.

Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2021, med asfaltering av veger juni 2022.