Talvik

Skrivarjordet 41A og 41B 

Etablering av bolig skal være i samsvar med vedtatt reguleringsplan for området. 
Det er krav til grunnundersøkelse da boligtomten har en beliggenhet i en faregrad (middels) for kvikkleiresone.
Tomtekjøper må påregne egne kostnader for opparbeidelse av felles adkomstvei for Skrivarjordet 41 A og B.
I henhold til rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene skal opparbeidelse av vei være ferdig før brukstillatelse på bygg gis. 
Tinglyst veirett til Skrivarjordet 41 B over Skrivarjordet 41 A.

Grunnundersøkelse
I forbindelse med søknad om byggetillatelse kreves det geoteknisk prosjekterende (RIG) som påser og dokumenterer at de geotekniske forholdene på tomta (lokalstabiliteten) tilfredsstiller kravene i TEK17 og er i tråd med konklusjonene i soneutredningen som er utarbeidet for kvikkleiresonen i det aktuelle området. Påløpte kostnader dekkes av tomtekjøper.

Kviby

Jordmor Magdalenes 7 og 12

Se kartoversikt over tomtene