Vurdering av elevens læringsutbytte

Før en elev henvises til PPT må skolen vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen plikter å prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring og dokumentere dette før det vurderes henvisning til PPT. Dersom eleven fortsatt ikke oppleves å ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen henvise eleven til PPT for sakkyndig vurdering.

Spesialundervisning kan gis i klassen og/eller i mindre grupper. I enkelte tilfeller kan spesialundervisningen organiseres som enetimer og /eller i alternative opplæringsarenaer som eksempelvis basseng, gårdsbesøk, opplæring i bedrift med mer.

Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og samtykke fra foresatte.

Elever over 15 år kan selv samtykke til spesialundervisning. Spesialundervisning er frivillig og skal ikke påtvinges eleven.

Elevens stemme skal høres i alle ledd av prosessen og det skal dokumenteres at elevens stemme er hørt.

For spesialundervisning for voksne se her

Vansker som kan gi rett til spesialundervisning

 • fagvansker
 • lærevansker
 • mistanke om forsinket utvikling
 • språkvansker
 • taleflytvansker
 • atferdsproblematikk
 • sosiale og emosjonelle utfordringer
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • funksjonshemming
 • veiledning av tilrettelegging for læring ved ulike diagnoser
 • bruk av lære- og hjelpemidler

Hvem kan henvise?

Foresatte kan, sammen med skole, helsesykepleier, lege, spesialisthelsetjeneste eller andre instanser, henvise eleven til PPT. Er eleven under 15 år, så skal det alltid foreligge samtykke fra foresatte. Etter fylte 15 år, kan eleven henvise seg selv, uten samtykke fra foresatte.

Huskeliste ved bekymring om manglende læringsutbytte av ordinær opplæring

 • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
 • Dersom undersøkelser og tiltak fortsatt ikke gir tilfredsstillende læringsutbytte for eleven, skal skolen henvise eleven til PPT.
 • Skolen må gjennomføre samtale Snakk med eleven og dokumenter elevens tanker omkring dette. Eleven selv, samt begge foresatte må samtykke skriftlig til henvisningen
 • Dersom elev og/eller foresatte ikke samtykker til videre utredning må skolen forsøke å ta hensyn til elevens utfordringer innenfor ordinær undervisning
 • I alvorlige tilfeller, der det er grunn til å tro at en elev ikke får dekket sitt behov for adekvatopplæring på grunn av manglende samtykke fra foresatte, må skolen vurdere om det skal melder fra til barnevernstjenesten, jamfør Udirs veileder om spesialundervisning
 • PPT gjør en sakkyndig vurdering av elevens læringsutbytte og fastslår om eleven har behov for spesialundervisning. I sakkyndig vurdering gir de råd om hvilken opplæringstilbud eleven bør ha. Fra PPT mottar henvisning om sakkyndig vurdering, har de frist på 90 dager før sakkyndig vurdering skal foreligge 
 • Det er rektor ved den enkelte skole fatte enkeltvedtak om spesialundervisning
 • Elev og foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes. Henvisningen til PPT gir også samtykke til rektor om at enkeltvedtak om spesialundervisning kan fattes