Ved fradeling av en eiendom blir en del av den eksisterende eiendommen fradelt og opprettet som en egen tomt/eiendom. Eiendommen får tildelt eget gårds- og bruksnummer, og registreres i matrikkelen av kommunen. Gjelder også innløsning av festegrunn.

Hvem kan søke

Det er eier av eiendommen som kan søke om fradeling av eiendom. 

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, 

Se informasjon fra Kartverket om fullmakt

Fradeling av landbrukseiendommer

Jordloven §12 omhandler deling av landbrukseiendom. Ved avgjørelse om fradeling kan tillates skal det legges vekt på om fradelingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. Det skal også tas hensyn til vern av arealressursene og om delingen fører til drift- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Andre hensyn kan også tillegges vekt dersom de kommer innunder formålet i jordloven.

Fradeling etter jordloven og plan- og bygningsloven

Søknad om fradeling behandles etter plan- og bygningsloven og jordloven i områder avsatt til LNFR . Saksgangen er vanligvis at søknaden blir sendt til Alta kommune v/byggesak som sender internt til Landbruket for jordlovsbehandling. Etter jordlovsvedtaket er fattet sendes saken videre for behandling etter plan- og bygningsloven. Til slutt sendes saken til oppmåling hos byggesak.

Fradeling som kun skjer etter jordloven

En eiendom kan etter jordloven bestå av flere matrikkelenheter (gårds- og bruksnummer) så lenge de er på samme eierhånd. I de tilfeller der et helt gårds- og bruksnummer skal deles fra kreves det en deling etter jordloven, og ikke etter plan- og bygningsloven. Det er ikke noe søknadsskjema for fradeling etter jordloven og søknad om deling må i disse tilfeller sendes skriftlig til kommunens postmottak. Her må det komme frem hva som skal fradeles, formålet med fradelingen, og hvordan fradelingen vil påvirke landbrukseiendommen.

Merk at også langvarige leieavtaler kan utløse deling etter jordloven. Eksempler er jordleieavtaler med over 10 års varighet, forpaktningsavtaler eller oppretting av festegrunn over 10 år. Også andre bruksretter/leieretter over 10 år kan kreve delingstillatelse etter jordloven.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid avgjøres av om saken må behandles politisk eller kan tas på delegert fullmakt. Dersom landbruksarealet ønskes benyttet til andre formål enn landbruk, eller på annen måte kommer i konflikt med kommuneplanens arealdel, kan delingen kreve dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen, med høringsrunde hos regionale myndigheter (stat/fylkeskommune).

Krav til fradeling

I plan og bygningsloven stilles det blant annet krav til atkomst, tilknytning til vann og avløp og krav til den ubebygde delen av tomta. Fradelingen må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller bestemmelsene til denne, reguleringsplan eller bebyggelsesplan. 

Samfunnssikkerhet

I henhold til plan og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.

Bruk gjerne kartet på Alta kommune sin hjemmeside for å finne ut om samfunnssikkerhet er ivaretatt. Her kan du blant annet sjekke vegstøy, flomfare, skredfare og faresone for kvikkleire. Dersom det er markering i kart på noen av disse punktene må man ta kontakt med foretak som har faglig kompetanse. Dokumentasjon på trygg byggegrunn må da foreligge ved søknad.  

Slik søker du

For å søke om fradeling og oppretting av matrikkelenhet må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor. 

For deling etter plan- og bygningsloven benyttes disse skjemaene:
Deling
Nabovarsel
Opplysninger gitt i nabovarsel
Kvittering for sendt nabovarsel

For rekvisisjon av oppmålingsforretning benyttes dette skjemaet: 
Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmalingsforretning

Vedlegg til søknaden

Søknaden sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta eller elektronisk til postmottak@alta.kommune.no

Behandling av søknad

Søknad om fradeling behandles etter plan- og bygningsloven og etter jordloven i LNFR områder. Saksgangen er vanligvis at søknaden blir sendt til Alta kommune v/byggesak som sender internt til Landbruket for jordlovsbehandling. Etter jordlovsvedtaket er fattet sendes saken videre for behandling etter plan- og bygningsloven.

Til slutt sendes saken til oppmåling hos byggesak som vil ta kontakt for å gjennomføre oppmålingen.

Spørsmål om fradeling etter plan- og bygningsloven kan rettes til byggesak v/deling.

Dispensasjon

Dersom søknaden ikke oppfyller kravene i lov eller plan, og det foreligger særlig grunn, kan det søkes om dispensasjon, jf. plan og bygningsloven kap. 19. Det er søkers ansvar å dokumentere grunner for dispensasjon.

For at den fradelte parsellen skal oppfylle kravet til byggetomt, kan det stilles betingelser i delingsvedtaket. Det kan gjelde krav om erklæringer om rett til vann og avløp eller atkomst og parkering. Disse erklæringene må foreligge for at delingsforretning skal gjennomføres.

Mer informasjon om Dispensasjonssøknad

Kostnader ved fradeling

Jordlovsbehandling utløser et gebyr på kr 2000, jf. Forskrift om gebyr ved behandling av konsesjons- og delingssaker. Ved behandling etter plan- og bygningsloven, samt oppmåling tilfaller ytterligere gebyr.

Disse kan du finne i kommunens gebyrregulativ pkt 5.3

Klage

Vedtak om fradeling kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagen må sendes til kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er fattet. Dersom klagen ikke tas til følge i kommunen, sendes den videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark