Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenestenivå

Ledernivå i enheter og tjenester

De ulike tjenesteområdene i kommunen som jobber med barn og unge har ansvaret for tidlig oppdagelse og tidlig innsats, og ansvaret er også delvis tillagt ansatte i kommunen individuelt gjennom avvergings- og meldeplikten.

For å sikre tidlig oppdagelse og handling, er det viktig at de ulike tjenesteområdene i kommunen samarbeider. Samarbeidet må skje innenfor grensene som lovverket setter med hensyn til taushetsplikt, samtykke, personvern og dokumentasjon.

Det er mange tjenester i kommunen som jobber for å ivareta barn og unge. Tjenester som er særlig relevante for tidlig oppdagelse og tidlig innsats er:

  • Barnehager og skoler, som blant annet reguleres av henholdsvis barnehageloven og opplæringsloven
  • PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) som er en rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn og ungdommenes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning
  • Barneverntjenesten, som blant annet reguleres av barnevernloven
  • Helse- og omsorgstjenestene, herunder særlig helsestasjon- og skolehelsetjenesten, men også andre typer tjenester som har kontakt med barn og unge som reguleres av samme lovverk
  • NAV-kontoret, som blant annet reguleres av NAV-loven og sosialtjenesteloven

For samtlige offenlige tjenester gjelder også kommuneloven og forvaltningsloven.

De ulike tjenestene må følge kravene til dokumentasjon gjennom sine lovverk, samt forvaltningsloven.