Alle har i utgangspunktet rett til å handle på vegne av seg selv. Enkelte sykdommer, funksjonsnedsettelser og skader kan likevel gjøre at man ikke lenger klarer å forstå innholdet i en handling, slik at man ikke klarer å ta enkelte beslutninger selv. Det skal en del til for at samtykkekompetansen bortfaller. Det sentrale er hvorvidt man klarer å ta en beslutning som ikke i for stor grad er påvirket av egen tilstand. Både for å samtykke og for å nekte kreves det et visst nivå av konsekvensinnsikt. Det er tilstrekkelig med en såkalt alminnelig forståelse, det vil si at det ikke kan stille strenge krav til forståelsen.

Helsepersonellet skal ut fra pasient/brukers alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at man selv kan samtykke til tjenestetilbudet

Les mer om samtykkekompetanse på vergemal.no


Tvang
Bruk av tvang overfor personer er regulert i flere lover, blant annet pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven. Lovreglene skal sikre forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, og trekker grensen mellom lovlig og ulovlig tvang. Det er krav om at andre løsninger skal være prøvd før helse- og omsorgstjenesten vurderer bruk av tvang.

Les mer om tvang hos statsforvalteren i Troms og Finnmark

 

Fremtidsfullmakt
Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. 

Les mer om fremtidsfullmakt hos statsforvalteren i Troms og Finnmark

 

Verge
En verge er en person som er oppnevnt av statsforvalteren for å støtte deg som trenger hjelp i økonomiske spørsmål eller når det gjelder å ivareta dine personlige rettigheter, for eksempel søknader eller klager til NAV eller andre offentlige instanser. Det er du selv som bestemmer om du vil ha verge og hva vergen skal hjelpe deg med.

Les mer om verge på vergemal.no

Tvungent vergemål kalles fratakelse av rettslig handleevne og innebærer at personens rett til å bestemme over sin økonomi og sine rettigheter begrenses. Reglene for når man kan frata rettslig handleevne er strenge.

Les mer på vergemal.no

 

Det finnes ulike alternativer til vergemål, slik som «legatfullmakt», «vedvarende fullmakt», «gavebrev og testament» og «fortsatt forvaltning av midler».

Les mer på vergemal.no 

 

Informasjon er hentet fra vergemaal.no og statsforvalteren.no