Barnehagens innhold, omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen må inkludere og gi det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne. 
Barnehagen skal i sitt pedagogiske arbeid ta hensyn til barnas funksjonsnivå. Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial og kulturell bakgrunn. Det følger av barnehageloven § 2 tredje ledd. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen.

I de aller fleste tilfeller vil det ordinære barnehagetilbudet være godt nok til å imøtekomme barnas individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilt pedagogisk støtte og/eller et tilrettelagt barnehagetilbud.

Tidlig innsats handler om å forebygge mer og å avdekke vansker tidligere, hos både barn og familier som vi kjenner en bekymring for. Tidlig innsats kan både handle om å oppdage vansker i tidlig alder, og å oppdage vansker tidlig i en risikoutvikling. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet, eller miljøet i barnehagen som skaper utfordringer.

«Se meg tidlig»  og Handlingsveilederen  er et viktig hjelpemiddel når man er bekymret for barn.

Kommunen har en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne når funksjonsnedsettelsen er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det ordinære barnehagetilbudet.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogikk hjelp dersom det har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig om de går i barnehage. Spesialpedagogisk hjelp krever en sakkyndig vurdering av PPT. 

Her finner du rutine og samtykkeskjema.  Ikke utarbeidet enda

 

Barn med nedsatt funksjonsevne

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av barnehagetilbudet på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan foreldre søke om dette i samråd med barnehagen.

Her finner du rutine og søknadsskjema

Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til individuell tilrettelegging kan i noen tilfeller overlappe hverandre, men det er viktig å forsøke å skille mellom hva som er spesialpedagogisk hjelp og hva som er tilrettelegging.

I vurderingen av om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging av barnehagetilbudet, vil formålet med bestemmelsene kunne være til hjelp.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp etter § 31 er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Denne bestemmelsen knytter seg ikke til «nedsatt funksjonsevne». For eksempel vil et barn med talevansker kunne ha rett til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om hun eller han anses for å ha nedsatt funksjonsevne.

Bestemmelsen om individuell tilrettelegging i barnehageloven § 37 gjelder derimot kun for barn med «nedsatt funksjonsevne». Formålet med bestemmelsen er å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn og få likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Prinsippet om likeverd ligger til grunn for tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser og/eller kroniske sykdommer, jfr. Barnehagens verdigrunnlag i rammeplanen.