Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Alta kommune har utarbeidet «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø». Denne beskriver hva skolen skal gjøre når den får kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt læringsmiljø. Skolene informerer om dette arbeidet på foreldremøter og gjennom FAU.

 

 

Planstrategier knyttet til barn, unge og deres oppvekstsvilkår

Regelverk om skolemiljø

I følge Opplæringslovens §9A skal alle som jobber på skolen følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, men saken skal håndteres på skolen.

Melde saken til Statsforvalteren:

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Statsforvalteren.

 • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen.
 • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor til du kontakter Statsforvalteren.
 • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du må ta kontakt med Statsforvalteren i det fylket du bor.

Hva gjør Statsforvalteren med saken?

Hvis Statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven skal få et trygt og godt skolemiljø eller be skolen lage en ny aktivitetsplan etter §9A.

Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført, og følge opp saken.

Skolemiljøknappen

"Skolemiljøknappen" er en digital meldefunksjon for både elever, foreldre/foresatte og alle som arbeider på skolen.

Systemet skal gjøre det enklere å melde fra når noen opplever at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Hvordan melde i fra?

 • Gå til skolens nettside hvor du finner Skolemiljøknappen.
 • Ved å trykke på den røde knappen kommer du til et elektronisk skjema, der du kan melde fra at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
 • Det er rektor på skolen som mottar meldingen.

Hva skjer etter å ha sendt inn skjema? 

 • Du mottar en kvittering på innsendt skjema, og får i tillegg informasjon om rettigheter og om prosess videre.
 • Rektor ved den aktuelle skolen kontakter deg så raskt som mulig for å skaffe mer informasjon om saken.
 • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken så raskt som mulig.
 • Aktuell elev skal bli hørt. Dersom han/hun ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, har rektor ansvar for at skolen setter i gang tiltak. Tiltakene skal sammenfattes i en aktivitetsplan. Denne skal underskrives av rektor og foresatte til eleven som ikke har det trygt og godt på skolen. Det er et mål at aktivitetsplanen skal foreligge innen ei uke etter varsling. Skolen kan be PPT eller andre faginstanser om hjelp for å få satt i gang gode tiltak for eleven.
 • Tiltakene evalueres etter et gitt tidsrom. Dersom tiltakene ikke har medført at eleven opplever å ha det trygt og godt på skolen, skal det lages en ny aktivitetsplan.

MOT styrker ungdoms robusthet og livsmestring

Ungdomsskolene i Alta er alle MOT-skoler.

Gjennom MOT-konseptet med deres enkle livsverdier og skreddersydde programmer, ønsker MOT å forebygge ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker. 

Gjennom verdiene:

 • MOT til å leve
 • MOT til å bry seg
 • MOT til å si nei

- styrkes ungdommenes robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot. Samt fremmer et trygt klassemiljø der alle blir inkludert.

MOT styrker ungdoms robusthet og livsmestring | MOT.no

 

 

TL Trivselsprogrammet

 

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Per dags dato brukes programmet av flere enn 1 400 skoler i Skandinavia. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever fra 4.-10. trinn som bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. At elever som legger til rette for trivsel ikke skal mobbe, er derfor en selvfølge.

Opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd, pålegger skolene å forhindre mobbing. Trivselsprogrammet bidrar også til økt aktivitet i undervisningen gjennom Aktiv TL-undervisning.  

Trivselsprogrammets mål er å:

 • gi økt trivsel
 • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
 • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
 • bygge vennskap
 • forebygge konflikter og mobbing
 • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

Hjemmeside: (trivselsleder.no)