Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen som skal oppføre nye utleieboliger innenfor området. Samlet er det snakk om 4 nye bygninger med  totalt 26 boenheter og tilhørende infrastruktur.

Plankart

Marienlund bosenter bygg A og B

I forbindelse med detaljreguleringen ble det utarbeidet skisser for de ulike bygningene. Disse skissene er justert i forhold til dagens behov og krav i fra Husbanken. Med bakgrunn i dette skal kommunen engasjere rådgivere for å utarbeide forprosjekt og entreprisegrunnlag for prosjektet. I samarbeid med arkitekt og rådgivergruppen skal det gjennomføres brukerprosesser for å optimalisere prosjektet slik at dette blir gode trygge hjem for brukerne og trivelige arbeidsplasser. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at prosjektet kommer til utførelse i løpet av 2022 med planlagt ferdigstillelse i 2024.