Alta kommune vedtok samme år at kommunen skulle fortsette planleggingen og bygging av to nye bygg innenfor området – bygg A og B. Prosjektet har pga. kommunens økonomi vært utsatt men er nå  forankret i kommunens økonomiplan for 2021-2024. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen som skal oppføre to nye bygg innenfor området.

Plankart

Marienlund bosenter bygg A og B

I forbindelse med detaljreguleringen ble det utarbeidet et skisseprosjekt for bygningsmassen som la opp til 46 nye boenheter. Dette arbeidet ble utført av Verte Arkitekter AS. I ettertid er skissene bearbeidet og justert i forhold til kommunens behov og innspill fra Husbanken. Antall boenheter er redusert til 26 innenfor området og kommunen skal nå oppføre 18 av disse. I løpet av 2021 skal det utarbeides forprosjekt og entreprisegrunnlag for prosjektet. Anskaffelse av rådgiverkontrakt lyses ut i disse dager. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at prosjektet kommer til utførelse i løpet av 2022 med ferdigstillelse i 2024.