Kommunepsykologen skal øke kompetanse blant kommunens ansatte gjennom veiledning og rådgivning, og bistå ansatte med det faglige i pasient-/brukerarbeid. 

Etter vurdering av behov og hensiktsmessighet vil kommunepsykologen tidvis kunne gi kliniske tjenester Kommunepsykologens tilbud er rettet mot personer som har lette til moderate psykiske vansker, og/eller rusmiddelproblematikk. Forespørsel om en slik tjeneste kan gå gjennom fastlege, psykisk helsetjeneste eller helsestasjon/helsesykepleier som kan drøfte saken med kommunepsykolog. Forløpet vil være av kort varighet. 

Kommunepsykologen er fagansvarlig leder for kommunens psykososiale kriseteam.