Barnekoordinator er kontaktperson for familier med barn, som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinatoren skal sikre at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om tjenestetilbudet.

Sammen med leder for koordinerende enhet, har koordinator også ansvar for opplæring og veiledning knyttet til individuell plan og koordinatorrollen. 

Barnekoordinator er en del av Koordinerende enhet. Her kan du lese mer om enheten

Rett til barnekoordinator

I nasjonal veileder for samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier sier punkt 5.1:

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c

Andre velferdstjenester har plikt til å samarbeide med barnekoordinator når samarbeidsplikten på individnivå er utløst. Dersom det er oppnevnt barnekoordinator, skal barnekoordinatoren sørge for samordning av tjenestetilbudet. Se kapitler: Samarbeid på individnivå og samordningsplikten

Her kan du lese alt om barnekoordinator i veilederen