Mottakskontroll

Kommunen registrerer og fordeler mottatte søknader fortløpende. Det gjennomføres en enkel kontroll av søknaden for å sjekke at alle nødvendige dokumenter og vedlegg er sendt inn. For mangelfulle søknader sendes det et svarbrev til ansvarlig søker med kopi til tiltakshaver.

Behandling

Etter at søknaden er komplett starter selve behandlingen av søknaden

  1. Kommunen kontrollerer ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll.
  2. Vurderer tiltakets estetiske utforming i forhold til loven og kommunens estetiske retningslinjer.
  3. Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.
  4. Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.

Behandlingstid

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader, endringssøknader og søknader med dispensasjon.

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Behandling av klager på vedtak har 8 ukers behandlingsfrist.

Betaling

Du må betale for å få behandlet byggesøknaden din. Gebyr for å behandle byggesøknader beregnes etter type tiltak og størrelse. Du må også betale gebyr for avslag, det vil si at det påløper saksbehandlingsgebyr uavhengig av om du får en tillatelse eller ikke. Det kommer også tilleggsgebyr for behandling av dispensasjonssøknader og mangelfulle søknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.