Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endring av planer

Dersom du ønsker justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende, kan dette i mange tilfeller behandles som en planendring med enkel prosess. Det gjelder endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, eller som ikke går ut over hovedrammene i planen. Slike justeringer har en enklere saksbehandling enn større endringer som vil kreve ordinær planprosess. Informasjon om ordinær planprosess finner du her.

Dersom det er spesielle forhold ved saken din, kan det være et alternativ å søke om dispensasjon (unntak) fra plan i stedet for endring. 

Ta kontakt med planavdelingen

Før arbeidet startes, bør du ta kontakt med planavdelingen for å avklare behandlingsmåte.


Krav til innsendt materiell

Planforslag skal i utgangspunktet utarbeides av fagkyndige og i henhold til kommunens maler. Omfanget av materiell må imidlertid tilpasses omfanget av endringsforslaget.

 

Søknad til kommunen

Søknaden skal inneholde:

  • Tekst med beskrivelse av hva som ønskes endret – med begrunnelse
  • Forslag til endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser

Dokumentene skal oversendes i digitalt format til postmottak@alta.kommune.no.

Vi behandler saken så snart vi har kapasitet. Først sendes søknaden på høring til berørte parter og myndigheter. De som varsles skal få minst 3 ukers frist til å uttale seg.
 

Vedtak og klagemulighet

Du vil få melding om vedtaket, og alle parter i saken får en kopi av vedtaket.

Eventuell klageadgang oppgis i vedtaksbrev. Avslag på søknad om endring med enkel prosess kan ikke påklages. 

Saksbehandlingsgebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljreguleringer, planendringer, dispensasjoner.

1 | 2