Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endring av planer

Dersom du ønsker justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende, kan dette i mange tilfeller behandles som en planendring med enkel prosess. Det gjelder endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, eller som ikke går ut over hovedrammene i planen. Slike justeringer har en enklere saksbehandling enn større endringer som vil kreve ordinær planprosess. Informasjon om ordinær planprosess finner du her.

Dersom det er spesielle forhold ved saken din, kan det være et alternativ å søke om dispensasjon (unntak) fra plan i stedet for endring. 

Ta kontakt med planavdelingen

Før arbeidet startes, bør du ta kontakt med planavdelingen for å avklare behandlingsmåte.


Krav til innsendt materiell

Planforslag skal i utgangspunktet utarbeides av fagkyndige og i henhold til kommunens maler. Omfanget av materiell må imidlertid tilpasses omfanget av endringsforslaget.

 

Søknad til kommunen

Søknaden skal inneholde:

  • Tekst med beskrivelse av hva som ønskes endret – med begrunnelse
  • Forslag til endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser

Dokumentene skal oversendes i digitalt format til postmottak@alta.kommune.no.

Vi behandler saken så snart vi har kapasitet. Først sendes søknaden på høring til berørte parter og myndigheter. De som varsles skal få minst 3 ukers frist til å uttale seg.
 

Vedtak og klagemulighet

Du vil få melding om vedtaket, og alle parter i saken får en kopi av vedtaket.

Eventuell klageadgang oppgis i vedtaksbrev. Avslag på søknad om endring med enkel prosess kan ikke påklages. 

Saksbehandlingsgebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljreguleringer, planendringer, dispensasjoner.

Vedtatt endring av reguleringsplan for BBB3, Lille-Komsa

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av detaljregulering for BBB3, Lille-Komsa. 

Endringen medfører mindre endringer i plankartet og justeringer av bestemmelsene for en bedre tilpasning til detaljprosjektert bygning. 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatt endring av reguleringsplan for Skaialuft/Tollevika

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av detaljregulering for Skaialuft/Tollevika. 

Endringen medfører justering av byggegrense, eiendomsgrense og utvidelse av planområdet i plankartet. Det er også gjort en endring i bestemmelsene for å legge til rette for utført bredde på parkeringskjelleren. 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatt endring av reguleringsplan for Elvebakken sentrum

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av reguleringsplan for Elvebakken sentrum.

Eiere av Altaveien 246 har søkt om endring av plan for å kunne fradele en ny tomt og etablere en ny bolig på ubebygd del av sin eiendom. 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatt endring av detaljregulering for Skogmo boligområde, del 1

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av detaljregulering for Skogmo boligområde, del 1.

Det er ny tiltakshaver/eier av prosjektet og man har søkt om endringer på reguleringsplanen for å tilpasse til deres boligprosjekt. Det er også gjort endringer i infrastrukturen på området, da plankartet ikke var i tråd med gjeldende veinormer.

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Vedtak om endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt

Saken er behandlet etter delegert myndighet fra Planutvalget.

Tiltakshaver har søkt om endringer i detaljreguleringen for felt BK2, tomannsbolig, med ønske om å åpne opp for flatt tak på tomannsboligen og en presisering av krav til uteoppholdsareal og parkering for sekundærbolig. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes deler av søknad om endring etter forenklet prosess av detaljreguleringsplan for Tøllefsvei boligfelt.

Endringen omfatter følgende bestemmelser:
Tilføying av bestemmelse 4.2.2 BK2 h) «For bolig med sekundærleilighet gjelder i tillegg min. 50 m2 uteoppholdsareal og 1 p-plass for m2 –BRA ≤ 60 eller 2 p-plasser for > 60».

Tilføying av retningslinje til §4.2.2 a) at «Med tomannsbolig menes frittliggende bygning, og ikke sammenbygde eller sammenkjedede småhus.»

Vedtatt endring av detaljregulering for B8, Alta sentrum

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av detaljregulering for B8, Alta sentrum. 

Tiltakshaver har søkt om endringer av planen da bygningen er i detaljprosjekteringsfase og ting derfor har endret på seg. Det er gjort endring i plankartet for justert plassering av nettstasjon og endringer i bestemmelser om byggegrenser og parkering.

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Plankart med endring
1 | 2