Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endring av planer

Dersom du ønsker justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende, kan dette i mange tilfeller behandles som en planendring med enkel prosess. Det gjelder endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, eller som ikke går ut over hovedrammene i planen. Slike justeringer har en enklere saksbehandling enn større endringer vil kreve ordinær planprosess-LINK.

Dersom det er spesielle forhold ved saken din, kan det være et alternativ å søke om dispensasjon (unntak) fra plan i stedet for endring. 

Ta kontakt med planavdelingen

Før arbeidet startes, bør du ta kontakt med planavdelingen for å avklare behandlingsmåte.


Krav til innsendt materiell

Planforslag skal i utgangspunktet utarbeides av fagkyndige og i henhold til kommunens maler. Omfanget av materiell må imidlertid tilpasses omfanget av endringsforslaget.

 

Søknad til kommunen

Søknaden skal inneholde:

  • Tekst med beskrivelse av hva som ønskes endret – med begrunnelse
  • Forslag til endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser

Dokumentene skal oversendes i digitalt format til postmottak@alta.kommune.no.

Vi behandler saken så snart vi har kapasitet. Først sendes søknaden på høring til berørte parter og myndigheter. De som varsles skal få minst 3 ukers frist til å uttale seg.
 

Vedtak og klagemulighet

Du vil få melding om vedtaket, og alle parter i saken får en kopi av vedtaket.

Eventuell klageadgang oppgis i vedtaksbrev. Avslag på søknad om endring med enkel prosess kan ikke påklages. 

Saksbehandlingsgebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner.

1