Næringsutvikling i kommunen:
Virkemiddelet skal i hovedsak benyttes til å fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan også benyttes til infrastrukturtiltak. Bruken av fondet skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i kommunens næringspolitiske prioriteringer.

Støtten gis i form av tilskudd.

Retningslinjene er tilsvarende som for næringsfondet.

Retningslinjer for Næringsutvikling i kommunen

Næringsfond:
Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til kommunalt næringsarbeid. Næringsfondet kan blant annet benyttes til: etableringsstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring og mindre investeringer i bedriften.

Retningslinjer for bruk av næringsfond.


Kraftfond:
I tilknytning til reguleringen av Altavassdraget fikk Alta kommune overført midler til etablering av kraftfond. Kraftfondet skal anvendes til finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Alta kommune. Bruken av fondet skal gjenspeile mål og strategier som trekkes opp i kommunens næringspolitikk. Fra fondet kan det gis både lån og tilskudd.

Retningslinjer for bruk av kraftfondet


Egenkapitalstøtte til kjøp av fiskebåt:
Formannskapet har i møte 07.09.22 vedtatt nye retningslinjer for tilskudd/lån til kjøp av fiskebåt. Formålet med støtteordningen er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Alta kommune til anskaffelse av fiskefartøy.

Støtten gis som tilskudd/lån for å styrke egenkapitalen ved kjøp av fiskebåt.

Retningslinjer for kjøp av fiskebåt.


Driftsstøtte til distriktsbutikker:
Alta kommune har satt av 300.000 kroner (f.o.m. 1.1.2024) årlig til driftstilskudd for distriktsbutikkene. 

Egenkapitalfond:
Er etablert for å styrke egenkapitalen i nyetablering av eller knoppskyting i en produksjonsbedrift. Støtten gis i form av ansvarlig lån eller aksjekapital. Maksimal egenkapitalstøtte utgjør 250.000 kroner.  

Retningslinjer for bruk av egenkapitalfondet


Søknaden:
Alle søknader sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no