Alta kommune har følgende næringspolitiske virkemiddelordninger:.

Egenkapitalfond:
Er etablert for å styrke egenkapitalen i nyetablering av eller knoppskyting i en produksjonsbedrift.  Støtten gis i form av ansvarlig lån eller aksjekapital.  Maksimal egenkapitalstøtte utgjør kr. 250.000.-.  
 
Næringsfond:
Alta kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid.  Næringsfondet kan blant annet benyttes til:  etalberingsstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring og mindre investeringer i bedriften. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av kommunen.  Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.  

Kraftfond:
Alta kommune fikk i tilknytning til reguleringen av Altavassdraget overført midler til etablering av kraftfond.  Kraftfondet skal anvendes til finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Alta kommune.  Bruken av fondet skal gjenspeile mål og strategier som trekkes opp i kommunens nærngspolitikk.  Fra fondet kan det gis både lån og tilskudd. 

Kommunale utviklingsmidler:
Alta kommune setter årlig av ca 2 millioner kroner til støtte av ulike utviklingstiltak i næringslivet.  Ved vurdering prioriteres støtte til ideer, forprosjekter og risikoavklaring.  Formålet med virkemiddelbruken er at den skal være nyskapende og fleksibel.

Driftsstøtte til distriksbutikker:
Alta kommune har satt av kr. 240.000.- årlig til driftstilskudd for distriksbutikkene.  

Hvem kan søke?
Både bedrifter og privatpersoner kan søke om støtte. 


Søknaden:
Alle søknader sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no