Alta kommune jobber på mange ulike felt og med mange ulike enkelttiltak for å ivareta sitt ansvar på boligsiden. Denne planen skal bidra til at kommunens innsats blir enda mer målrettet, koordinert og effektiv, og at det skapes gode samarbeidsløsninger med private/ideelle aktører på boligmarkedet.

Les hele Kommunedelplan for boligpolitikk her

Hva som er utfordringer og aktuelle tiltak på den boligsosiale siden, henger nøye sammen med trender og mekanismer i den generelle boligutviklingen i samfunnet. Det er derfor naturlig at kommunedelplanen omfatter begge disse dimensjonene i boligpolitikken.