Om tjenesten

Tjenesten skal bidra til at omsorgsgiver/pårørende får nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og forebygge utmatting. Tjenesten skal også bidra positivt til å opprettholde gode familierelasjoner og et sosialt nettverk. Avlastningstiltak skal ses i sammenheng med andre tiltak og det skal vurderes hvilke kommunale tiltak som er mest hensiktsmessig.  Avlastning skal bidra til utsettelse av behov for et høyere omsorgsnivå. 

Avlastningen kan gis som privat avlastning- i eller utenfor eget hjem, eller som opphold i institusjon.

Alta kommune har en avdeling med to døgninstitusjoner som er organisert inn under Virksomhet for tilrettelagte tjenester. Avdeling Sandfalltunet og Tiltaksbasen yter avlastningstilbud til barn og unge med ulike behov for bistand og helsehjelp. 

Avlastningen kan gis noen timer enkelte dager eller som døgnbasert tjeneste.

Avlastningstilbud som ikke benyttes kan ikke spares opp. Hvis et barn /ungdom er forhindret fra å benytte tilbudet kan dette ikke tas ut ved en senere anledning.

Målgruppe

Avlastning er praktisk hjelp som gis til foreldre/foresatte som har omsorgsoppgaver for barn og unge med omfattende hjelpebehov knyttet til ivaretakelse av egen helse og dagliglivets praktiske og/eller personlige gjøremål. Omsorgsarbeidet skal være vesentlig tyngre enn normalt. Hjelpeomfanget avgjøres ut fra faktisk behov. Tjenesten skal ligge på et faglig forsvarlig nivå i forhold til de behovene som skal dekkes.

Kriterier/vurdering

  • Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid.
  • Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til pr mnd.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • Dersom omfang av avlastning er urimelig stort må andre tjenester vurderes.

Egenandel

Avlastningstilbudet er gratis og dekker kost, losji, transport til/fra institusjon samt lovpålagte helsetjenester. Legemidler og private hygieneartikler dekkes ikke. Dersom barnet/ungdommen ønsker å delta på aktiviteter som ikke er i regi av avlastningsinstitusjonene må dette dekkes av forelder/foresatte.

Søknad, behandling og behandlingstid

Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet søknad med nødvendige helseopplysninger. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og vurderer behovet for bistand. I samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjør kommunen om hvilket avlastningstiltak som skal gis. Avgjørelsen sendes ut som et enkeltvedtak.

Klage

Dersom søker mener at vedtaket ikke dekker behovet for nødvendig hjelp, kan det klages til kommunen innen 4 uker fra vedtaket ble mottatt. Ved behov for veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.