De tiltak kommunen åpner for slik saksbehandling er for oppføring av garasjer, uthus og andre mindre tiltak på bebygd bolig- eller fritidseiendom. Andre mindre tiltak kan eks. være tilbygg til bolig og fritidsbygg, oppføring av veranda, terrasse, utskifting av vindu med mer (søknad uten ansvarsrett jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-4).

Timebestilling gjør man enten ved personlig fremmøte eller per telefon til kundetorget. Kan ikke den bestilte timen benyttes, må beskjed om dette gis kundetorget senest dagen før.

Kriterier/vilkår som må innfris:                                                                                      

Krav til søknad:

  • Ikke avhengig av dispensasjonsbehandling (Dersom dispensasjon er innhentet på forhånd og er vedlagt søknaden, kan byggesak over disk benyttes).
  • Dersom tiltaket ligger innenfor områder hvor det er marin strand/havavsetninger eller innenfor kartlagte kvikkleireområder, må det leveres dokumentasjon på sikker byggegrunn sammen med søknaden. 
  • Det kreves at søker/tiltakshaver selv møter opp hos saksbehandler for gjennomgang av dokumentasjonen ved søknader.
  • Naboer og gjenboere må varsles i henhold til plan og bygningslovens regler jf. § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Dersom tiltaket krever samtykke fra borettslag/sameier må dette innhentes på forhånd. 
  • Det er innhentet situasjonskart fra selvbetjeningsportalen på kommunen hjemmeside hvor bygget/tiltaket er tegnet inn og målsatt.
  • Fagmessig utførte tegninger i målestokk (minimum målestokk 1:100).
  • Det er foretatt en estetisk redegjørelse, jfr. kommunens byggeskikksveileder
  • Er saken komplett dvs. at all dokumentasjon foreligger, vil saken bli behandlet i løpet av den avtalte timen.

Som hjelpemiddel for utfylling av søknaden anbefaler vi bruk kommunens sjekkliste

Kommunens oppgave er å kontrollere om lov og forskrift er fulgt. Hvis saksbehandler vurderer at saken ikke kan behandles over disk med bakgrunn i lov og forskrift, kan ikke denne beslutningen påklages. I slike tilfeller må søknaden fremmes som ordinær søknad etter pbl § 20-4. Tjenesten er gebyrbelagt, jfr. kommunens gebyrregulativ.