Altagårdshagen tilbyr hjemmebaserte tjenester til personer som har utfordringer med hukommelsen. 

Her kan du se video og lese mer om tilbudet ved Altagårdshagen

På Altagårdshagen jobber de etter omsorgsfilosofien personsentrert omsorg, som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt. Hvordan en person opplever en situasjon er preget av personlighet, livshistorie, fysisk helse, demenssymptomer og sosialt miljø.

På Altagårdshagen er målet å gi brukerne en meningsfull hverdag, samtidig som pårørende får støtte og veiledning.

Vi har følgende tilbud:

Hukommelsesteam med demenskoordinator

Teamet følger opp henvendelser, har pasient- og pårørendekontakt og drive utredning i samarbeid med fastlegene. Hukommelsesteamet skal også koordinere andre tjenester ved behov. Noen ganger kan det være behov for en av tjenestene, andre ganger flere. Teamet er behjelpelig med å finne løsninger som passer hver enkelt bruker og deres pårørende.

Det aller viktigste for at man skal få et godt tilbud er å si ifra tidlig. Hukommelsesteamet står klare til å hjelpe - og det trenger ikke være en diagnose i bunnen for å få hjelp.

Informasjonsbrosjyre om hukommelsesteamet 

Arbeidslag

Hjemmesykepleie (arbeidslag) har fokus på tillitsskapende arbeid, ernæring og pårørendekontakt. Arbeidslaget drar hjem til brukere med demens og hjelper til med både medisiner, dusj, matstell og det brukeren har behov for. Og de har tid. Blant annet til den gode samtalen.

Dagsenter og døgnavlastning

Dagsenter og døgnavlastning med fokus på aktivitet, sosialt samvær og mestring i hverdagen. Det er i alles interesse at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Da er det avgjørende å ha et godt dagtilbud. Det handler om mestring og oppleve glede - å se hele mennesket.

Det å kunne fortsette å gjøre så mange som mulige av de daglige aktivitetene gir innhold og mening til hverdagen og bidrar til at folk opprettholder funksjoner så lenge som mulig.

Alta kommune har sagt ja til å være med på å utvikle et demensvennlig samfunn, sammen med 150 andre kommuner. Demensvennlig samfunn handler om å inkludere personer med demens og deres pårørende. Et samfunn der person med demens blir møtt med respekt og forståelse.

Her kan du lese mer om aldring og helse