Legetjenesten

I Alta kommune er legetjenestene organisert i 5 ulike praksiser;

Byhagen legesenter:

Legesenteret er lokalisert i hesteskoen 8 på Alta sentrum.

Telefon: 48 40 00 45

Elvebakken legesenter:

Legesenteret ligger i Skipper Wirkolas vei 4

Telefon: 78 44 90 20

Nordlys legesenter:

Thomasbakkveien 12, Bossekop

Telefon: 78 45 75 45

Sentrum legepraksis:

Markveien 51, Alta sentrum

Telefon: 48 10 32 88

Stilla legesenter

Follumsvei 17, Alta omsorgssenter

Telefon: 48 28 55 00
Oversikt over legetjenester finner du her

Dersom du ønsker å finne/bytte fastlege kan du gjøre det via helsenorge.no sine tjenester

 Finnmarkssykehuset utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områder.

Ved behov for legehjelp utover legesentrenes åpningstid, ring Alta legevakt 116117 eller 78 45 57 30

Alta omsorgssenter/Alta sykehjem

I 2021 åpnet Alta omsorgssenter. Her er mange av de kommunale tjenestene samlet under ett tak Senteret ble også kåret til Årets Helsebygg 2021. 

Alta omsorgssenter inneholder en rekke tilbud til deg som innbygger. 

Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til alle avdelinger på Alta omsorgssenter

Blant annet ligger Alta sykehjem i Alta omsorgssenter og består av avdelingene Vina, Kilvo, Gabo, Gønges og Sandia. Sykehjemmet har 86 langtidsplasser.

Follumshagen omsorgsboliger ligger i D-blokka og består av 2 avdelinger med til sammen 54 bemannede omsorgsboliger.

Sykehjemsplass innvilges først når behovet er der. Det er ingen køorndning. Det er pasientene med størst behov som tildels ledig plass. Alta kommune etterstreber å gi tjenester på lavest mulig nivå og går derfor inn med tjenester i hjemmet først. Det gjøres fortløpende vurderinger og helsepersonell som gir disse tjenestene er trent for å kunne vurdere behov for institusjonsplass.

Her søker du om sykehjemsplass

Hvis du ønsker å søke skriftlig, så skriv ut dette skjemaet (pdf)

Vertshuset eldresenter

Avdelingen er lokalisert i Vertshushagen 1 i Bossekop. Dette er en avdeling for 16 beboere, som bor i egne leiligheter.  Leilighetene er universalt utformet med eget kjøkken, stue, soverom og bad. I tillegg har avdelingen fellesareal for måltider, sammenkomst og aktivitet. Det er heldøgns bemanning og avdelingen har eget kjøkken med kokk.
Boligene er tiltenkt eldre som i stor grad klarer seg selv, med noe bistand fra personalet. Det er fokus på trygghet, samhold, aktivitet og deltakelse. Vertshuset Eldresenteret er en møteplass for lag og foreninger i kommunen.
Vertshuset eldresenter har telefon: 78 45 57 00

Helsetilbud til hjemmeboende eldre

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming ikke klarer å ivareta dine grunnleggende behov. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i kommunen. Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. 

Mer informasjon om hjemmesykepleie og hvordan du kontakter dem

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til deg som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, skade funksjonshemming eller alder. Det betyr at du ikke er i stand til å ivareta praktiske gjøremål i hjemmet. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen, samt motivering/opplæring til egenomsorg.

Mer informasjon om hjemmehjelp, hvordan du søker om hjemmehjelp og kontakinformasjon finner du her

Praktisk bistand

I Alta kommune har vi tilbud om BPA og miljøarbeidertjenesten. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, skal kunne leve et så selvstendig og aktivt liv som mulig.

Les mer om praktisk bistand her

Frivilligsentralen

Alta Frivlligsentral skal være ett kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innstas og de som ønsker å motta slik innsats. Frivilligsentralens funksjon er i hovedsak å initiere, mobilisere, koordinere og samordne frivillig innsats i Alta.

Besøk Frivilligsentralens nettside her

Velferdsteknologi

Det finnes en rekke digitale hjelpemidler for eldre som bor hjemme. På vårt Smarthus kan man få en oversikt over det som er tilgjengelig, hva det koster og hvordan man kan bestille det.

Dette er Smarthuset og slik kontakter du dem

Hjelpemidler

Ved midlertidig behov/kortidsutlån kan du låne enkelte hjelpemidler som blant annet: rullator, toalettforhøyer og dusjstol, i inntil tre måneder.

Slik tar du kontakt med hjelpemiddelsetralen

Psykisk helse

En av de store folkehelseutfordringene for Alta kommune er psykisk helse. Psykisk helse omhandler trivsel, livsvkvalitet, glede, mestring.

Virksomhet Psykisk helse skal bidra til at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Les mer om psykisk helse her og hvordan du kontakter tjenesten

 

Mestring og rehabilitering

Det finnes en rekke tilbud til befolkningen i Alta, som omhandler mestring og rehabilitering: Fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentralen, sterk&stødig med mer.

Her finner du oversikt og informasjon om de ulike tjenestene innenfor mestring og rehabilitering

Syn og hørsel

Syns- og hørselskontakt jobber med å tilrettelegge for syns- og/eller hørselshemmede som bor Alta kommune. Målet med tilbudet er at du skal få mulighet til å bli mest mulig selvhjulpen i hverdagen. 

Hvis du har behov for å komme i kontakt med syn- og hørselskontakt kan du ta direkte kontakt med ergoterapitjenesten vår.

Her finner du mer informasjon hvordan du tar kontakt. Du kan også laste ned skjema for å bli henvist, som du kan sende inn selv.

Demenskoordinator og hukommelsesteam

Demenskoordinator skal bidra til at personer som mistenker at man har fått demens, er under utredning eller har fått demensdiagnose har noen å prate med. Demenskoordinator leder hukommelsesteamet. Sammen drar de på hjemmebesøk og lager plan for oppfølging. 

Hukommelsesteam består også av sykepleier, helsefagarbeidere og ergoterapeut.

Alle kan ta kontakt for samtale/veiledning med demenskoordinator eller hukommelsesteam, uavhengig om man har hatt kontakt med lege eller har fått diagnose. 

Demenskoordinator sammen med det øvrige teamet tilbyr veiledning, samtale, utredning i samarbeid med fastlegen, og skal bidra til at den som har fått demens kommer i kontakt med øvrige tjenester i kommunen.
Som regel er det pårørende som tar kontakt.  

Eksempler på tema man kan snakke med demenskoordinatoren eller ansatte i hukommelsestamet om; Mistanke om demens. Hva er demens? Hvorfor er det viktig å få satt demensdiagnose, Hvordan utvikler sykdommen seg? Hvordan leve med sykdommen? Hvilke hjelpetilbud finnes i kommune, og hvordan søke på disse? Finnes det hjelpemidler? Velferdsteknologi? Fremtidsfullmakt. Praktiske tips. Økonomi. Støtte og informasjon til pårørende. 
Hukommelsesteamet samarbeider tett med dagsentret. 

Tilbudet er gratis og er mest aktuelt for hjemmeboende og deres pårørende.

Demenskoordinator kan kontaktes på 468 62 962 (hverdager mellom 08.00-15.00)

Epost: hukommelsesteam@alta.kommune.no

Mer informasjon om demenskoordinator og hukommelsesteam her

Dagsenter

Altagårdshagen

Altagårdshagen ligger ved E6 vis a vis Alta lufthavn, ca. 2 km. utenfor Alta sentrum med gangavstand til Elvebakken nærmiljø. 

Altagårdshagen tilbyr

  • Demenskoordinator og hukommelsesteam
  • Hjemmesykepleie (arbeidslag) med fokus på tillitsskapende arbeid, ernæring og pårørendekontakt.
  • Dagsenter og døgnavlastning

Les mer om Altagårdshagen her

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er sektorovergripende og har ansvaret for deg med behov for langvarige og koordinerte tjenester, slik at du opplever helhet og sammenheng i tjenestene. Det kan være både kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester eller andre eksterne samarbeidsparter.

Enheten består av Samhandlingskoordinator, Kreftkoordinator, Barnekoordinator, Demenskoordinator og leder for enheten. Koordinerende enhet er en nyetablert funksjon i Alta kommune og er under utvikling.

Her finner du mer informasjon og kontaktinformasjon til koordinerende enhet

Boligservicekontoret

Boligservicekontoret kan veilede deg i forhold til dine muligheter på boligmarkedet. De kan for eksempel hjelpe med:

  • Veiledning startlån, tilskudd og bostøtte 
  • Å søke kommunal bolig 
  • Å kartlegge dine muligheter i forhold til å leie i det private markedet, å leie kommunalt eller å eie din egen bolig. 
  • Boveiledning 

Her finner du mer informasjon og kontaktinformasjon til Boligservicekontoret