Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i og på norsk for elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk. Retten til særskilt norskopplæring gjelder for elever som etter kartlegging av elevens kompetanse i grunnleggende norsk viser seg å ikke ha tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen. Det er ikke fastsatt hvor mange år elever kan få vedtak om særskilt språkopplæring, men særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning til elevene har opparbeidet seg gode nok kunnskaper til å følge ordinær opplæring.

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er opplæring i og på elevens eget morsmål. Elever med svært avgrenset kompetanse i norsk vil kunne ha rett til morsmålsopplæring i en overgangsperiode. Når eleven er i stand til å følge undervisningen på norsk, er morsmålsopplæring foresattes ansvar.

Morsmålsopplæring skal sees i sammenheng med de opplæringstilbudene eleven ellers får.

Dersom kommunen og skolen ikke kan skaffe egnet undervisningspersonell som kan gi morsmålsopplæring, skal de strekke seg så langt de kan for å legge til rette for annen opplæring tilpasset elevens forutsetninger.

Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole enn elevens nærskole, jf. opplæringsloven § 8-1.

Tospråklig fagopplæring

Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål. Elever med svært avgrenset kompetanse i norsk vil kunne ha rett til tospråklig fagopplæring i en overgangsperiode. Kartlegging av elevens norskkompetanse avgjør elevens eventuelle rett.

Dersom skolen ikke kan skaffe egnede lærere som kan gi tospråklig fagopplæring skal eleven få tilrettelagt opplæring tilpasset sine forutsetninger. 

Elever som mottar ordinær tospråklig opplæring etter opplæringsloven § 2-8, skal ha opplæring som er i samsvar med læreplanverket, slik at de ikke går glipp av ordinær opplæring.

Tospråklig fagopplæring skal legges til elevens nærskole.

Tilbud til nyankomne elever

I Alta kommune gis nyankomne elever i grunnskolen et opplæringstilbud etter nærskoleprinsippet. Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn. Elever på 1.trinn følger ordinær opplæring ved nærskolen.

Den enkelte skole kan selv velge å organisere særskilt språkopplæring for nyankomne elever i egne grupper eller klasser. En slik organisering må fastsettes i den enkelte elevs enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og kan kun gjøres dersom dette er regnet for å være til det beste for eleven.

Opplæring i særskilt organisert tilbud kan vare inntil to år. I denne perioden kan det gjøres avvik fra læreplanverket i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta elevens behov.