Hvem kan klage?

Klageretten gjelder den som er part i saken eller som har en rettslig klageinteresse. En part er den som vedtaket retter seg mot eller direkte gjelder. Rettslig klageinteresse gjelder for dem som har en viss tilknytning til saken. Dette kan eksempelvis være naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner. Rettslig klageinteresse vurderes konkret i hver enkelt sak.

Dette kan du klage på

Vedtak om byggetillatelse eller avslag på byggesøknad kan du klage på. Dette er enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven § 1-9 som kan påklages, se forvaltningsloven § 28.

Dette kan du ikke klage på

 • Forhold som er avgjort tidligere og klagefristen er utløpt. Dette gjelder vedtatt reguleringsplan, en gitt dispensasjon eller tidligere vedtak i byggesaken.
 • Vedtak om igangsettingstillatelse, med mindre den inneholder endring av vilkår gitt i rammetillatelse.
 • Vedtak om kommuneplan.
 • Gebyr, men du kan klage dersom du ber om å få det nedsatt og kommunen avslår dette

Klagefrist

Klagefristen er tre - 3- uker.

Fristen gjelder fra du mottok informasjon om vedtaket og dette gjelder selv om du var bortreist eller av andre grunner ikke fikk lest vedtaket. Er ikke vedtaket mottatt, er fristen tre uker fra du ble kjent med det eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket. Klagen må være avsendt før fristen går ut. Er klagen sendt inn for sent kan kommunen avvise klagen, men i noen tilfeller kan kommunen vurdere at det er hensiktsmessig å behandle den likevel.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg eller fullmektig. Forvaltningsloven § 32 stiller kriterier til hvordan en klage skal utformes, og kommunen trenger følgende for å behandle klagen:

 • Skriv at det er en klage og hvilket vedtak det gjelder.
 • Hvilket forhold du har til saken og hvorfor du klager.
 • Hva som ønskes endret og om du har ny informasjon.
 • Dersom du ønsker utsatt iverksetting (stans av gjennomføringen av et tiltaket), må dette begrunnes.


Rett til å se sakens dokumenter og kreve veiledning: (forvaltningslovens § 11)

Med visse begrensinger har partene rett til å se dokumentene i saken. Det må ved et slikt ønske tas kontakt med avdeling for oppmåling og byggesak i Sandfallveien 1. Der vil en også kunne få nærmere veiledning om adgangen til å klage og den videre saksbehandlingen.


Hvor sender du klagen?

Klageinstansen er Statsforvalter for Troms og Finnmark. Klagen sendes til;

Saksgang

 • Saksbehandlingstiden er normalt 8 uker.
 • Det er ikke gebyr for behandling av klager og i noen tilfeller kan du få dekket saksomkostninger.
 • Andre parter i saken skal høres før vedtak.
 • Kommunen har anledning til å omgjøre vedtaket eller opprettholde vedtaket og sende det til planutvalget for behandling.
 • Planutvalget kan opprettholde eller omgjøre kommunens vedtak. Ved omgjøring kan det nye vedtaket igjen påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse.
 • Opprettholder planutvalget kommunens vedtak går saken til Statsforvalter for endelig avgjørelse. Dette vedtaket kan ikke påklages.