Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utarbeide privat reguleringsplan?

KORT FORTALT

  • Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.
  • Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunens maler.

 

Opprett dialog med kommunen

Før planarbeidet startes bør tiltakshaver og forslagsstiller ta kontakt med planavdelingen for å diskutere omfanget av planen, avgrensning av planområdet og problemstillinger i planen. Tiltaket skal være vurdert i forhold til kommunens boligbyggeprogram.

 

Send inn planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte.

Planinitiativ kan du sende til: postmottak@alta.kommune.no

Planinitiativ skal sendes inn senest samtidig med bestilling av oppstartsmøtet. Se forskrift om behandling av private planforslag for ytterligere informasjon. 

Kommunen kan avslå et planinitiativ. Dette er en prosessuell beslutning og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan da kreve å få planinitiativet lagt fram for kommunestyret.

 

Kommunen skal varsles ved planoppstart

Etter oppstartsmøte sender vi liste med hvem som skal varsles ved planoppstart. Kommunen skal også motta varsel ved planoppstart og annonsering i avisen. Varsel om annonsering sendes til postmottak@alta.kommune.no, med kopi til saksbehandler i kommunen. Planavgrensning må også oversendes til saksbehandler i dxf/dwg format. Kommunen publiserer varslingen på sin hjemmeside.

 

Planendring av reguleringsplan

Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en planendring (etter forenklet prosess) av reguleringsplan, og gis en enklere saksbehandling. Se egen side om planendringer.

 

Krav til innsendt materiale

Planforslag skal utarbeides i henhold til krav i plan- og bygningsloven og kommunens maler ( se lenger ned på siden). Digitalt plankart skal leveres i henhold til sosi-standarden. Der kartgrunnlaget er mangelfullt kan forslagsstiller bli pålagt å foreta kartlegging, jf. plan- og bygningsloven § 5.

Planforslag (komplett) må oversendes kommunen minst 8 uker før planutvalgets møtedato som saken ønskes fremmet til. Se politisk møtekalender her. Planmyndigheten vurderer om planforslaget anses som komplett før det kan fremmes til politisk behandling.

Planforslag sendes til postmottak@alta.kommune.no, med kopi til saksbehandler. Planens tekstdokumenter skal oversendes i både pdf og word format. Plankart skal oversendes i pdf og sosi format.

 

Andre hjelpemidler ved utarbeiding av reguleringsplaner:

Mal for bestemmelser

Mal for planbeskrivelse

 

Saksbehandlingsgebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer og dispensasjoner.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Utarbeide privat reguleringsplan?