Ordforklaringer grunnerverv

Grunnerverv: Når noe skal bygges eller utbedres, må Alta kommune skaffe seg rettigheter til de arealer som blir beslaglagt for å bygge tiltaket. 


Forhåndstiltredelsesavtale: En avtale om at tiltaket kan igangsettes, og at erstatningen skal fastsettes senere, enten ved avtale eller ved skjønn. 


Ekspropriasjon: Ekspropriasjon er når du ufrivillig må avstå hele eller deler av eiendommen (grunnen). Dette kan være aktuelt dersom du som eier ikke kommer til enighet med grunnforvalter om en avtale. Vanligvis er det kommunestyret i Alta som vedtar ekspropriasjon. 


Skjønn: Dersom du og grunnforvalter ikke blir enige om erstatningen, blir erstatningen fastsatt ved skjønn. Et skjønn er en domstolsbehandling der erstatningen blir fastsatt av retten. Retten befarer eiendommen og vurdere verdien ut fra gjeldende erstatningsregler. Dersom skjønnet bygger på et ekspropriasjonsvedtak, kalles det et ekspropriasjonsskjønn. 
Har du inngått avtale med grunnforvalter om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn, kalles det et avtaleskjønn. 
Forhåndstiltredelse med godkjennelse fra Statsforvalteren: Dersom ekspropriasjon er vedtatt og begjæring om skjønn er sendt, kan grunnforvalter søke Statsforvalteren om å få tiltre grunnen før erstatningen er fastsatt. I slike tilfeller kan du kreve at Alta kommune skal betale en del av erstatningen som et foreløpig oppgjør før tiltaket settes i gang.


Reguleringsplan: En detaljert arealplan som viser hva de forskjellige arealene skal brukes til. Slike planer vedtas av kommunestyret i Alta kommune. En reguleringsplan er som regel nødvendig for å kunne gjøre vedtak om ekspropriasjon, men ikke alltid. 


Veierklæring: Etter plan- og bygningsloven §§ 18-1 og 18-2 kan det stilles krav til at det opparbeides offentlig vei og anlegges vann og avløp til en eiendom før den kan bebygges. Denne plikten til å opparbeide vei kan utsettes ved en midlertidig dispensasjon i form av en såkalt «veierklæring». Veierklæringen tinglyses (registreres i grunnboken) som en heftelse på eiendommen. Kommunen kan når som helst trekke tilbake en slik midlertidig dispensasjon, og dermed kreve at veien opparbeides som beskrevet i veierklæringen. Grunneier er da forpliktet til å opparbeide og dekke kostnaden for dette selv. Dette gjelder også når erklæringen er av eldre dato og uavhengig av om eiendommen har byttet eier opptil flere ganger før kommunen velger å trekke tilbake dispensasjonen. 

Når kan Alta kommune erverve grunn?

Hvilke arealer Alta kommune skal erverve til sine formål vil som oftest være fastlagt gjennom en reguleringsplan. Reguleringsplaner fremmes som regel av eier eller den som ønsker å utvikle en eiendom. Etter forutgående behandling i Plan- og bygningsetaten sendes reguleringsplanen til politisk behandling. Med unntak av statlige reguleringsplaner er det Kommunestyret som vedtar reguleringsplaner i Alta. 
På forhånd vil reguleringsplanforslaget ha vært gjennom en offentlig høringsrunde hvor alle interesserte skal ha hatt anledning til å uttale seg. 
Etter reguleringsplanen er vedtatt og fristen for å klage har gått ut, er det ikke lenger mulig å endre planen. 
I enkelte tilfeller kan også veierklæringer gi Alta kommune rett til å erverve grunn.

Saksgang grunnerverv

Hvordan går vi frem ved grunnerverv?

Når Alta kommune må erverve hele eller deler av eiendommen din, vil grunnforvalter ta kontakt med deg. 
Grunnerverv kan i prinsippet gjennomføres på tre alternative måter:
A. Det inngås en avtale om erverv av grunn.
B. Det inngås en avtale om avståelse slik at arbeidet kan begynne og erstatningen fastsettes ved skjønn (forhåndstiltredelsesavtale).
C. Grunnen og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatningen blir fastsatt ved skjønn.

A. Avtale
Dersom du og grunnforvalter blir enig om alle forhold ved avståelsen og inngår en avtale om erverv av grunn, skjer grunnervervet etter alternativ A. 
Avtalen innebærer at du godtar at arbeidene settes i gang til et avtalt tidspunkt, og at du har kommet til enighet med grunnforvalter om hva du skal ha i erstatning. Til avtalen vil det være en beskrivelse av det Alta kommune erverver og hvordan erstatningen skal utbetales. Andre spesielle forhold eller forutsetninger som det er blitt enighet om, hører også med til avtalen. En slik avtale kalles som regel en avtale om erverv av grunn.

Avtalen skal være skriftlig
Vi vil presisere at alle avtaler som inngås mellom deg og Alta kommune skal være skriftlige. 
Avtaler regulerer normalt alle forhold ved overtakelsen av grunnen og kan spare partene for mange etterfølgende diskusjoner om avtalevilkår og lignende. Alta kommune har standardavtaler som det kan tas utgangspunkt i. 
Avtale eller skjønn?
For deg som grunneier kan det ha sine fordeler å inngå en avtale med kommunen i stedet for at saken går til skjønn:

  • Du unngår en skjønnssak som vil ta tid, og som mange kan oppleve som en belastning. I tillegg blir erstatningsbeløpet avklart tidlig. 
  • Erstatningen blir utbetalt så snart begge parter har signert avtalen. Ved skjønn vil utbetaling først skje når skjønnet er endelig.

B. Forhåndstiltredelsesavtale og avtaleskjønn
Dersom du blir enig med grunnforvalter om selve avståelsen, men ikke om størrelsen på erstatningen, kan grunnervervet skje etter alternativ B. Dette innebærer at du godtar at tiltaket settes i gang på et avtalt tidspunkt, men at erstatningen skal fastsettes ved skjønn på samme måte som ved ekspropriasjon. En slik avtale kalles ofte for en forhåndstiltredelsesavtale. Skjønnet kalles avtaleskjønn.


C. Ekspropriasjon
Dersom du motsetter deg å inngå avtale beskrevet under alternativ A eller alternativ B, vil grunnervervet skje etter alternativ C. Alta kommune vil da fatte vedtak om ekspropriasjon og erstatningen vil bli fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn.

Illustrasjon som viser prosessen ved grunnerverv

Har du krav på erstatning?

Eiendomsretten står sterkt i Norge og ved ekspropriasjon har alle i utgangspunktet krav på «full erstatning» ved avståelse, jf. grunnloven § 105. Med dette menes at du skal få dekket ditt økonomiske tap som grunneier. Begrepet «full erstatning» har lang tradisjon i rettspraksis. De førende bestemmelsene for grunnervervsprosessen finner vi blant annet i oreigningsloven, ekspropriasjonserstatningsloven og i en rekke rettsavgjørelser. 


Når erstatningene skal fastsettes, er det dette som er grunnlaget for forhandlingene mellom deg og Alta kommune. Skjønnsretten vil basere sin vurdering på det samme grunnlaget. Enhver eiendom er unik, og derfor vil også erstatningsbeløpene variere fra sak til sak. Vi ønsker å tilby en erstatning som ikke er lavere enn ved skjønn. 
Med andre ord: Det skal i utgangspunktet være mer økonomisk gunstig å inngå en avtale med kommunen. 

Gjennomføringen av tiltaket

Når kan tiltaket starte?
Tiltaket kan starte så snart det foreligger enten avtale om erverv av grunn, forhåndstiltredelsesavtale eller et rettskraftig ekspropriasjonsskjønn.
Når blir de nye eiendomsgrensene oppmålt?
Merking og oppmåling av de nye eiendomsgrensene skjer som regel etter at tiltaket er ferdig. Det er grunnforvalter som rekvirerer og bekoster oppmålingen.