Spørsmål om festetomt

Informasjon om bolig tilknyttet festekontrakt:

Boliger tilknyttet festekontrakt faktureres en årlig leie av tomten i form av festeavgift. Festeavgiften er innlemmet i faktura for øvrige kommunale avgifter og faktureres forskuddsvis over 4 terminer. Festeavgiften justeres hvert 10. år, eller ved overdragelse til ny fester.


Alta kommune benytter SSB`s konsumprisindeks for beregning av ny festeavgift for eiendom til boligformål. For kommunale eiendommer som festes vil Alta kommune gjennomføre prisendring for festeavtaler etter hvert som de utløper, eller etter 30 år dersom justering kun har skjedd ved bruk av konsumprisindeks. Ved forlenging av tidligere inngåtte festekontrakter benyttes tomtefestelovens hjemmel til å foreta et engangsløft.

Engangsløftet innebærer at festeavgiften løftes til 2 prosent av eiendomsverdi, men likevel ikke overstige lovens maksimal festeavgift som per tiden er 13.165 kroner per år.

Overdragelse til andre:

Det er til en hver tid behov for grunneiers samtykke ved overdragelse av festeeiendom. I den anledning samtykker grunnforvalter på original skjøte etter forespørsel. Bortfester har forkjøpsrett ved salg av festetomter. Der bortfester vil benytte sin forkjøpsrett fremmes dette samtidig. Eventuelle restanser på eiendommer må undersøkes ved kommunens regnskapsavdeling.

Alta kommune har innført eierskiftegebyr fra og med 01.01.2022, rekvirenten faktureres. Avtaler som vedrører eiendommen utenom festekontrakten kan innhentes hos tinglysingen.

Send melding til Alta kommune ved grunnforvalter Fyll ut skjema og send til grunnforvalter@alta.kommune.no

Innløsing/kjøp av festetomt

Innløsing av festetomter til boligformål
I henhold til Tomtefestelovens § 32 kan fester av bolighus kreve innløsing når det er gått 30 år av festetiden. Prisveksten i Alta har gjennom flere tiår vært stor, uten at kommunen har justert grunnlaget for innløsing av slike festetomter. I denne perioden har også Alta kommune årlig investert store beløp i oppgradering og utskifting av kommunal infrastruktur som også bidrar til verdiøkningen. Dette har medført at innløsningssum for festetomter har blitt uforholdsmessig lav, både i forhold til normal markedspris, men også i forhold til prisen for kommunale selvkosttomter.
 
Alta kommune vil til enhver tid tilby innløsing etter gjeldende gebyrregulativ som baserer seg på Tomtefestelovens § 37, der det fremkommer at bortfester kan kreve at innløsningssummen skal være 40 prosent av tomteverdi på innløsningstiden. Tomteverdi i sentral-Alta, innenfor tettstedsgrensen basert på kommunale utbyggingsfelt er beregnet gjennomsnittlig til 900 kroner per kvadratmeter.
 
Beløpet justeres årlig i samsvar med endring i konsumprisindeks. Dette vil si at for en gjennomsnittlig boligtomt på 800 m² vil innløsningssum utgjøre 720.000 x 40 prosent. Innløsningssum blir da 288.000 kroner. Selv om økningen er betydelig vil ny innløsningssum allikevel være svært lav i forhold til både markedspris og selvkosttomter.
 
Tilbud på innløsningssum behandles etter mottatt søknad.
 
Administrasjonsgebyr
Ved forlenging av utgåtte festeavtaler og samtykke til overdragelse påløper behandlingsgebyr.
  • Administrasjonsgebyr ved forlengelse av festekontrakt 600 kroner.
  • Administrasjonsgebyr ved samtykke til overdragelse1.800 kroner.
 

Søknad om kjøp/innløsning av festetomt finner du her