I tillegg til myndighetenes krav skal trafikksikkerhetsplanen for Alta kommune bidra til en helhetlig tenkning der trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljøet settes i fokus.

Trafikksikkerhetsplan Alta kommune

Trafikksikkerhetsplanen er vedtatt av Hovedutvalg for tekniske tjenester og miljø – Hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering – Hovedutvalget for helse og sosial. Planen beskriver organisering og ansvar intern i kommunen, overordnede føringer, trafikkforhold og utfordringer i kommunen, strategi for trafikksikkerhetsarbeidet og en handlingsplan.

Ny trafikksikkerhetsplan gjelder for perioden 2023 - 2025.

Trafikksikkerhetsplanen gjelder for hele kommunen. Det er naturlig at Alta by som har et mer komplisert trafikkbilde og flest trafikkulykker vil bli vist størst oppmerksomhet i trafikk-sikkerhetsarbeidet.