Alta kommune server også akuttberedskapen for Kvænangen, Loppa og Hasvik. Akuttberedskapen bemannes av ansatte i barneverntjenesten.

Formål med Barnevernvakt:

  • Avvergingsplikt gir alle en plikt til å melde fra om bekymring.
  • Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse – og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • Alle barn, foreldre og samarbeidspartnere i Alta, Loppa og Hasvik skal ha faglig forsvarlig tilgang til barnevernfaglige vurderinger og tjenester, uavhengig av tidspunkt på døgnet, i tilfeller der barn befinner seg i en situasjon som kan være skadelig.

Hvem kan melde:

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. Ved usikkerhet om det er en akutt situasjon, kan en ringe å rådføre seg med vakthavende person.

Når bør jeg ta kontakt:

Ta kontakt dersom du selv eller noen du kjenner blir utsatt for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Ved rus hos foreldre eller ungdom
  • Omsorgssvikt


Barnevernvakt tlf. 453 96 908