Kriterier/vilkår

For å få innvilget omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenesten på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og omsorgsmottaker.

I vurderingen av søknader om omsorgsstønad legges det vekt på følgende:

- hvor mange timer omsorg gis
- er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
- omsorg om natten og tap av nattesøvn
- hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid
- hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
- om omsorgsarbeidet fører til sosial isolering og man ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
- om det ytes omsorg for mer enn en person
- om det er omsorgsplikt for den som gir omsorg til
- om det er inntektstap som følge av omsorgen som gis

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgsstønad.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak.  

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.