Fokus vil være å fremme mestring, selvstendighet, og finne styrker og ressurser hos den enkelte på tross av psykiske helseutfordringer og /eller rusutfordringer. Sammen med deg skal vi ta utgangspunkt i dine utfordringer, ressurser, ønsker og mål.

Virksomhet Psykisk helse skal bidra til at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Ansvaret til kommunen omfatter alle pasient- og brukergrupper, der virksomhet psykisk helse har ett særskilt ansvar for personer med psykisk sykdom, skade eller lidelse og/eller rusmiddelutfordringer.

Virksomheten skal bidra til at kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester innenfor psykisk helse og rus følges opp. Vi skal sikre at individer som har behov for tjenester innen psykisk helse og/eller rus blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lovverk

Det skal være fokus på:
Forebygge psykiske- og/ eller rusutfordringer hos befolkningen og hos den enkelte 
Gi råd og veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av      tjenester.
Følge opp rusavhengige som er motivert til å gjøre en endring i livet, og bistå den enkelte med råd, veiledning og oppfølging til å mestre en hverdag uten bruk av alkohol eller andre rusmidler
Ivareta pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som følge av utfordringer med psykisk helse og rusmiddelmisbruk.
 
Tjenester fra virksomhet psykisk helse omfatter:
Kartlegging og vurdering av hjelpebehov
Råd og veiledning
Veiledet selvhjelp
Gruppeterapi med fokus på angst, depresjon, grunnleggende traume
Individuell oppfølging og støttesamtaler
Administrering av medisiner
Oppsøkende virksomhet psykiatri og rus (ROP)
Praktisk bistand, f eks. følge til offentlige kontorer, lege eller handling. Vi gjør det sammen med deg, og vi gjør det som trening for at du skal ha det bedre i hverdagen
Ruskonsulenter
Kartlegging av rusbruk
Innsøking til rehabilitering/tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Oppfølging av gravide med rusproblem.
Ettervern og etterverns bolig
Heldøgnbemannet boliger, psykisk helse
Andre botilbud
Råd og veiledning til pårørende