Eiendomsskatten i Alta kommune innkreves i lag med kommunale gebyr. De kommunale gebyrene faktureres i hovedsak ut i fire terminer pr. år. Men du kan også velge å få dette månedlig.

Dersom eiendomsskatten utgjør mindre enn kr 1 000,- vil den bare bli fakturert ut en gang pr. år.

Om beregnet eiendomsskatt for en eiendom blir mindre enn kr 300,- skal det ikke skrives ut skatt.

Hvorfor har vi eiendomsskatt?

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, helsetjenester og andre tilbud som bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt med hjemmel i Eigedomsskattelova. Under kommunestyrets årlige budsjettbehandling vedtas skattesatsene for året etter, samt størrelsen på bunnfradrag og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

Taksten for eiendommen er grunnlaget for eiendomsskatten, og man betaler vedtatte promillesatser i eiendomsskatt hvert år. 

Satser for eiendomsskatt 2021:
Bolig og fritidseiendom: 2‰
Næringseiendom og bruk/verker: 7‰

Taksten som eiendomsskatten regnes ut fra fastsettes av en sakkyndig nemd, oppnevnt av kommunestyret. Taksten settes på grunnlag av taksering gjennomført av takstmenn. Ved innføring av eiendomsskatt skal alle eiendommer takseres. Dette ble gjort i forbindelse med innføringen i 2008. Taksten skal gi et anslag på omsetningsverdien av eiendommen.
 
Eiendomsskattetaksten gir et grovt anslag på verdien basert på utvendig oppmåling. En ny taksering skal gjennomføres hvert 10 år.
 
I 2018 gjennomførte vi en ny taksering av alle eiendommene i kommunen, og den nye taksten er grunnlaget for eiendomsskatten de neste ti årene.
 
Kommunen takserer alle eiendommene hvert tiende år, i tråd med eiendomsskatteloven. En sakkyndig takstnemnd fastsetter taksten, og den skal stå urørt i ti år. Den nye taksten gjelder fra 1. januar 2019 til 1. januar 2029.
 
Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1. mars. 

Hva påvirker taksten?

  1. Arealet på bygninger
  2. Bygningstyper
  3. Hvor i kommunen eiendommen ligger
  4. Standard på bygningene

Fritak

Enkelte typer eiendommer er fritatt for eiendomsskatt.
Se Eigedomsskattelova § 5 og § 7.

Eiendomsskatteliste 2022

Eiendomsskattelisteme ligger til offentlig ettersyn i 6 uker fra offentliggjøring 1.mars til klagefristens utløp.

Rettelse og klage

Alta kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet. Hvis du mener at det er noe feil med grunnlaget kan du klage.