Kommunen takserer alle eiendommene hvert tiende år, i tråd med eiendomsskatteloven. En sakkyndig takstnemnd fastsetter taksten, og den skal stå urørt i ti år. Taksten som nå er satt er gjeldende til 1. Januar 2029. Fortløpende kontorjusteringer blir foretatt der det registreres endringer i matrikkelen jf. Eiendomsskattelovens § 8 A-4.

Hvorfor har vi eiendomsskatt?

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, helsetjenester og andre tilbud som bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt med hjemmel i Eigedomsskattelova. Under kommunestyrets årlige budsjettbehandling vedtas skattesatsene for året etter, samt størrelsen på bunnfradrag og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Under kommunestyrets årlige budsjettbehandling vedtas skattesatsene og reduksjonsfaktorene for året etter, om det skal benyttes bunnfradrag og eventuelt størrelsen på dette og om noen eiendommer skal fritas for eiendomsskatt, og hvilke dette skal være.

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

Kommunen fastsetter eiendomsskatten på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Kommunestyret bestemmer årlig skattesats og har vedtatt disse eiendomsskattesatsene for 2023:

Satser for eiendomsskatt 2023:

 • Næringseiendom og verk og bruk: 7‰
 • Øvrige eiendommer: 2‰

Skattegrunnlaget fremkommer etter at taksten er redusert med 20% for næring og verk og bruk og 30% for øvrige eiendommer.

Taksten som eiendomsskatten regnes ut fra fastsettes av en sakkyndig nemd, oppnevnt av kommunestyret. Taksten settes på grunnlag av taksering gjennomført av takstmenn. Ved innføring av eiendomsskatt skal alle eiendommer takseres. Dette ble gjort i forbindelse med innføringen i 2008. Taksten skal gi et anslag på omsetningsverdien av eiendommen.

Eiendomsskattetaksten gir et grovt anslag på verdien basert på utvendig oppmåling. En ny taksering skal gjennomføres hvert 10 år.

I 2018 gjennomførte vi en ny taksering av alle eiendommene i kommunen, og den nye taksten er grunnlaget for eiendomsskatten de neste ti årene.

Kommunen takserer alle eiendommene hvert tiende år, i tråd med eiendomsskatteloven. En sakkyndig takstnemnd fastsetter taksten, og den skal stå urørt i ti år. Den nye taksten gjelder fra 1. januar 2019 til 1. januar 2029.

 

Når skal jeg betale?

Eiendomsskatten betales sammen med øvrige kommunale avgifter, fordelt på fire årlige terminer.

 • Første termin (1. Januar – 31. Mars) forfall 20. Mars
 • Andre termin (1. April – 30. Juni) forfall 20. Juni
 • Tredje termin (1. Juli – 30. September) 20. September
 • Fjerde termin (1. Oktober – 31. Desember) 20. November

I de fleste tilfeller er det den som er registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) som er ansvarlig for eiendomsskatten, og som får tilsendt faktura. I de tilfeller det er registrert flere eiere (hjemmelshavere), blir en av disse regnet som eierrepresentant. Meldinger, korrespondanse og skattetakst blir sendt til eierrepresentanten. Hvis dere ønsker å endre hvem som er eierrepresentant for en eiendom må dere ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Du finner grunnlaget for fakturaene dine på Min Eiendom

Min eiendom gir deg opplysninger om eiendommer du er hjemmelshaver på. Her finnes informasjon om eiendommen og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. "Alt samlet på ett sted - alltid tilgjengelig".

Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere, heftelser, eiendomsgebyr, eiendomsskatt, kart, vannmåler, septik og renovasjon.

Hva påvirker taksten?

 1. Arealet på bygninger
 2. Bygningstyper
 3. Hvor i kommunen eiendommen ligger – Ulik sonefaktor for bolig og næring. 
 4. Standard på bygningene - – Aldersfradrag for bygningsår

For ytterligere informasjon se i dokumentet «Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering»

Fritak

Eiendommer som beskrevet i eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. Dette omfatter blant annet eiendommer som kommunen selv eier, kirker, kulturbygninger, helseforetak, gårds- og skogsbruk og reindrift. Se lovverk for fullstendig liste.

I tillegg skal kommunestyret ved de årlige budsjettforhandlingene ta stilling til om eiendomsgrupper som er beskrevet i § 7 i eiendomsskatteloven skal ha fritak fra eiendomsskatt.

For Alta kommune gjelder følgende vedtak:

 • I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»
   
 • I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Fritaket gjelder ikke der bygningen er gjenoppbygget etter brann eller rivning.

 

Eiendomsskatteliste for offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn senest 1. Mars hvert år. De vil da være tilgjengelig både i perm som er plassert i kundetorget på Rådhuset og her på hjemmesiden. De vil være tilgjengelig i 6 uker fra publiseringsdato.

Frist for å klage er 6 uker fra datoen som eiendomsskattelistene ble gjort kjent. Klagen må fremsettes skriftlig innenfor klagefristens utløp for anses som gyldig.

Rettelse og klage

Alta kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, derfor ønsker vi at eventuelle feil skal bli rettet. Hvis du mener at det er noe feil i grunnlaget for utregningene kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon. Dette kan f.eks. være bygningsår, sonefaktor eller areal som er registrert på boligen.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må fremmes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra det tidspunktet når eiendomsskattelistene ble lagt ut til offentlig ettersyn (jf. Eiendomsskattelovens § 19).

Alle klager som er rettmessig framsatt vil bli behandlet av sakkyndig takstnemnd.

Eiendomsskatten skal betales til forfall, selv om du har sendt inn en klage.