Alta kommunestyre har i møte den 18.06.24 vedtatt detaljregulering for avlastningsvei parsell Hjemmeluft - Alta sentrum - delstrekning forbi Alta museum (tidligere unntatt rettsvirkning), jf. plan- og bygningslovens § 12-12

Les saksdokumentene her:

Saksprotokoll Kommunestyre.pdf

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse 17.01.24. Supplement til planbeskr.pdf

Oversendelse av reguleringsplan til politisk behan.pdf

Hefte for merknadsbehandling 08.04.24.pdf

Vedlegg 1. Tillegg til risikovurdering E6 Avlastni.pdf

Vedlegg 2. Illustrasjonshefte 22.05.18.pdf

Vedlegg 3. Formingsveileder 150517.pdf

Vedlegg 4. Arbeidsnotat Alternativer for Hjemmeluf.pdf

Link til kommunens kartside

 

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller e-post reidar.olsen@alta.kommune.no