Du må bo eller midlertidig oppholde deg i kommunen. Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering og vurderes fortløpende. Det vurderes alltid behov for hjelpemidler og velferdsteknologi. Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i nødvendig helsehjelp og er vedtaksstyrt. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen, samt motivering/opplæring til egenomsorg.

Hjemmesykepleien kan blant annet gi bistand med:

  • Psykisk-/fysisk helsehjelp
  • Motivasjon, opplæring og veiledning for egenomsorg og egenmestring
  • Legemiddeladministrering
  • Bistand/hjelp til personlig hygiene
  • Pleie, omsorg og behandling
  • Lindrende pleie ved livets slutt

 

Legemiddeladministrering
Hovedregel er at brukere tar hånd om sine medisiner selv. Der det er mulig skal multidose fra apoteket brukes. Der det er mulig vil administrering av legemidler gis ved buk av medisindispenser/elektronisk medisindispenser.

Sår
Sår skal i hovedregel være vurdert av lege og følges opp ved fastlegekontor. Kun der det ikke er mulig for bruker å komme seg til legekontor utføres sårstell hjemme.

Prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner o.l.
Utføres der bruker ikke kan oppsøke legekontor.

Måling av blodtrykk, puls og blodsukker kan gjøres som et ledd i en observasjon. Dette skal være faglig begrunnet og tidsavgrenset.

Følge til lege
Dette er ikke noe hjemmetjenesten gjør. Ta kontakt med legesenter om du trenger skyss til legetime.

For å motta hjemmesykepleie må det leveres skriftlig søknad og søknaden må innvilges. Avdelingene er ansvarlig for at tjenesten evalueres jevnlig. Hjemmesykepleie er gratis.