Arealbegrep


Skal regnes med i bebygd areal

  • Åpent overbygget areal som f.eks. carport eller takoverbygg - skal medregnes
  • Arealet som en bygning opptar av terrenget.
  • Utkraget bygningsdel med fri høyde over terreng mindre enn 5 m.
  • Konstruksjon og bygningsdel som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/ bygningsdelen skal medregnes i bebygd areal (BYA)
  • Parkeringsareal  https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/5/5-7/  på bakken dersom ikke annet er nevnt i gjeldende reguleringsplan for eiendommen (18 m² pr. biloppstillingsplass jf kommuneplanen arealdel pkt 2.2.3).

Skal ikke regnes med i bebygd areal

  • Takutstikk på inntil 1,0 m skal ikke tas med i beregningen av BYA.
  • Bygningsdeler som ikke ligger høyere enn 0,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, f.eks. lyssjakt, platting, utvendig trapp.
  • Utkragede bygningsdeler inntil 1,0 meter ut fra fasaden, f.eks. takutstikk

 

Veileder om grad av utnytting
Du finner mer informasjon om måleregler i Veileder om grad av utnytting