Kan du søke selv? (selvbygger)

I noen tilfeller godtar byggereglene at du selv kan søke om tillatelse, og utføre tiltaket (selvbygger).

Mindre tiltak du kan søke om selv:
Tilbygg, som ikke er egen boenhet, og hvor verken bruksareal eller bebygd areal (fotavtrykket) er over 50 m².
Frittstående bygning som ikke skal brukes til beboelse og hvor bruksareal eller bebygd areal ikke er over 70 m².
Bruksendring innenfor en bruksenhet, eks. fra bod til soverom.
Midlertidig bygning, konstruksjon, anlegg som ikke skal plasseres på eiendommen for lengre tidsrom enn 2 år.
 
Krav som må oppfylles for å være selvbygger:
Du må ha tilstrekkelige kvalifikasjoner. Det vil si at du må sannsynliggjøre at du kan utføre arbeidet du har søkt om.
Det må dreie seg om enebolig eller fritidsbolig.
Bygget må være til eget bruk.
Du må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli tilfredsstillende utført

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Reguleringsplan eller kommuneplan kan ha særskilte bestemmelser som kan avgjøre hva du kan gjøre på eiendommen din. Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.

Sjekk gjerne dette før du går i gang med planlegging:

  • Finn gjeldende reguleringsplan for din eiendom  link kommunekart
  • Finn byggegrense. Hvis det ikke er regulert byggegrense, sørg for at bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei. Se veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei   
  • Finn utnyttelsesgrad (hvor mye du kan bygge på tomta)

Veileder til byggesøknad

Denne videoen gir en god oversikt over hva du må tenke på før du går i gang med søknadsprosessen til ditt prosjekt.

Direktoratet for byggkvalitet har også laget en egen veiledningsside for selvbyggere.

Dispensasjon

Er det du ønsker å bygge i strid med bestemmelser for din eiendom? Det er mulig å søke om dispensasjon. Det vil si at du søker om å få et unntak fra bestemmelsene som gjelder for din eiendom. Det kan eksempelvis være bestemmelser om utforming, hvor mye du har lov å bygge, byggeforbud, tekniske løsninger og lignende.

I hovedsak er det to vilkår som må være oppfylt for å få innvilget en søknad om dispensasjon:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordelene ved å gi en dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Les mer om dispensasjon her

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et avtalt møte mellom deg og en byggesaksbehandler før en søknad sendes til kommunen. Møtet gjelder for tiltak etter plan- og bygningsloven, og gjerne større byggeprosjekter hvor det er mye som må avklares.

Les mer om forhåndskonferanse her

Slik søker du

Alta kommune anbefaler at du benytter digitale søknadsløsninger. Her får du hjelp til utfylling av søknaden, og nabovarsling er integrert i tjenestene.

Dersom du ikke ønsker å sende elektronisk kan søknaden sendes som e-post til postmottak@alta.kommune.no eller per post til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta.

Søke med hjelp av fagfolk/ansvarlig søker

Husk at garasjeleverandører og byggevarefirma i mange tilfeller bistår med søknad om tiltak.

For større arbeider må søknaden sendes inn av et ansvarlig foretak. Arbeidene må prosjekteres og utføres av fagfolk. Dette betyr at et firma har ansvaret for hele søknadsprosessen.

Ta kontakt med foretak som jobber med byggesøknader, eksempelvis arkitekter, konsulenter eller byggmestere.

Saksbehandling

Behandling av søknad til kommunen tar tid, og koster penger.
Du finner mer informasjon om saksbehandlingen og kostnader her.