Generell informasjon

Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål som for eksempel transport av tungt utstyr til veiløse områder, for transport av ved, for transport i jordbruks- og reindriftsnæring og lignende. Samtidig er bruken av motorisert kjøretøy/fartøy ofte konfliktfylt. I forhold til andre brukere av naturen vil motorisert ferdsel særlig kunne komme i konflikt med dem som oppsøker naturen for å gå på tur, for å søke ro og stillhet og for å utøve andre former for friluftsliv. Bruken av motoriserte kjøretøy/fartøy innebærer også forstyrrelser, støy og annen forurensning som har negativ innvirkning for dyrelivet. Barmarkskjøring medfører i tillegg slitasje og skade på vegetasjonen. For i størst mulig grad å eliminere muligheten for konflikt, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrifter (kilde DN sin hjemmeside).

Motorferdsel i utmark reguleres av :

Kommunale retningslinjer

En nærmere beskrivelse og forklaring av reglene finnes i Rundskriv T-1/96 "Om lov om motorferdsel i utmark".

Andre aktuelle lovverk:

På Fylkesmannens hjemmeside finner en prinsippsaker som fanger opp en del sentrale problemstillinger. Regelverk for motorferdsel - presedensarkiv