Kreftkoordinator kan bistå med:

  • Informasjon og veiledning rundt diagnose, behandling og veien videre
  • Være et bindeledd mellom personen med kreft og andre tjenester
  • Støttesamtaler til personer med kreft og deres nærpersoner

Hvem kan ta kontakt med kreftkoordinator?

  • Personer som er under utredning
  • Personer som har fått diagnose
  • Nærpersoner; familie, venner, kolleger etc
  • Etterlatte

Frem til nyttår er det to helsefagarbeidere med videreutdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie, som sammen fyller stillingen til kreftkoordinator. 

Kreftkoordinatoren er organisert i Koordinerende enhet.