Kommunikasjon skole- hjem

Skolen har plikt til å sørge for samarbeid med foreldrene til elevene. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer, og gi best mulig læringsutbytte for eleven.

Hvem får informasjon fra skolen når foresatte ikke bor sammen?

Felles foreldreansvar

 • Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foresatte rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side. 
 • Begge har samme rett til å delta på foreldremøter.
 • Er du den av foresatte som barnet ikke bor hos, må du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang.

Ikke felles foreldreansvar

 • Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett til informasjon om barnets skolegang, men bare når du spør skolen spesielt. 
 • Du har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar gir sitt samtykke.
 • Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.

Vigilo

Vigilo er kommunens helhetlige oppvekstadministrative system. En må laste ned Vigilo-appen for å komme i gang. Velg tilhørighet Alta kommune. Som foreldre oppfordrer vi at du velger å motta varsler (push-varsler). I appen kan du melde inn fravær og sende/motta meldinger og nyheter.

Vigilo har også foreldreportal som du logger deg inn på via lenken https://vigilo.no/alta/. I foreldreportalen har du samme muligheter som i appen, men i tillegg finner du blant annet fraværsoversikt, samtykker, søknader og andre personalia. Pålogging er via ID-porten.

Showbie/ Teams/ Haldor

Dette er nettbaserte læringsplattformer i Altaskolen. Læringsplattformen sikrer kontakt med skolen, lærere og medelever. Skolene benytter blant annet Showbie eller Haldor til innleveringer og vurderinger knyttet til den enkelte elev. Løsningen blir også brukt til kommunikasjon mellom elev og lærer. Alle skoleelever i Alta kommune har en egen konto på sin læringsplattform. De logger seg på læringsplattformen via Feide.

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.  

Vi kan gi deg informasjon om: 

 • hvordan du kan støtte ditt eget barn på skolen
 • hvordan du samarbeider godt med skolen om ditt barns skolegang
 • hvordan du kan bidra til et godt skolemiljø

Hva gjør FUG?

 • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen, på telefon eller mail - og på fug.no
 • Holder gratis foredrag for foreldre, ansatte og skolemyndigheter over hele landet
 • Lager gratis materiell for foreldre og ansatte i skolen.
 • Gir råd til myndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid
 • Svarer på høringer i aktuelle skolepolitiske saker

Lurer du på noe? Ta kontakt på mail post@fug.no  eller se på hjemmesiden vår https://www.fug.no/

Samarbeidsorganer

Alle grunnskoler har ulike organ for brukermedvirkning. Skolen skal ha et samarbeidsutvalg, et skolemiljøutvalg, et elevråd, et foreldreråd og et arbeidsutvalg for foreldrerådet.

SU (Samarbeidsutvalget)
Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. (Opplæringsloven § 11-1). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SMU (Skolemiljøutvalget)
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, tilsatte, elevene og foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har uttalerett i saker som gjelder skolemiljøet (opplæringslova kapittel 9a). Vanlig saksgang kan være at saker fra Elevrådet går til SMU, for deretter å gå til FAU og SU, men også FAU og SU kan melde saker til SMU.

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)
FAU består i utgangspunktet av en representant fra hvert klassetrinn.  Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foresatte som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring.  Foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.