Ulønnet innsats fra pårørende

– Mange pårørende gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Det gjør de fordi de bryr seg og er glad i sine nærmeste. Dette omsorgsbidraget er en viktig verdi i samfunnet og noe vi må støtte opp om. Vi må samtidig sørge for at pårørende ikke sliter seg ut og at de orker å stå i jobb og utdanning, sier statsminister Erna Solberg.

Ulønnet innsats fra pårørende er beregnet til å utgjøre 136.000 årsverk. Dette er nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene, som utgjør om lag 142.000 årsverk.

 

Vil bli anerkjent

I arbeidet med pårørendestrategien er det hentet inn innspill fra flere, deriblant bruker- og pårørendeorganisasjoner. Det ble også laget en digital postkasse der mer enn 300 pårørende sendte inn sine innspill.

– Selv om pårørende er i ulike livssituasjoner, er mange opptatt av de samme tingene: De vil føle seg trygge på at den de er pårørende til blir tatt godt vare på. Mange har også et behov for å bli mer sett, hørt og anerkjent, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pårørendestrategien har tre hovedmål:

  • Anerkjenne pårørende som en ressurs.
  • God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid.
  • Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

Barn tar omsorgsansvar

Det er for lite kunnskap om pårørendes situasjon i Norge. Et viktig tiltak i strategien er derfor å gjennomføre en nasjonal undersøkelse om pårørendes livskvalitet. Denne gjennomføres av Opinion på oppdrag for Helsedirektoratet. Strategien setter også søkelyset på barn som pårørende.

– Flere hundre tusen barn i Norge lever med foreldre eller søsken som er syke eller har funksjonsnedsettelser. Mange tar omsorgsansvar for andre. Vi vil at barn skal få lov til å være barn, og slippe å ta ansvar for familiemedlemmer, sier Høie.

Siden 2010 har helsepersonelloven pålagt helsepersonell å bidra til å ta vare på  mindreårige barn som er pårørende. Det trengs oppdatert informasjon om hvordan disse barna følges opp. Som en del av oppfølgingen av strategien vil regjeringen derfor hente inn informasjon om hvilke tiltak som er satt i verk i helse- og omsorgstjenesten for barn som pårørende.

Pårørendestrategien fastsetter seks innsatsområder med tilhørende tiltak.

Innsatsområder:

Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende.
Bedre informasjon, opplæring og veiledning.
Forutsigbare og koordinerte tjenester.
Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende.
Familieorienterte tjenester.
Pårørendemedvirkning.
Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan