Hva er en kommunal bolig?

  • Er eid av Alta kommune eller Stiftelsen utleieboliger 
  • Består av ulike boliger, som kommunale gjennomgangsboliger, tilrettelagte boliger og omsorgsboliger. 

Hvem kan ha rett på kommunal bolig?

  • Personer som av ulike årsaker har utfordringer med å selv skaffe seg en forsvarlig bosituasjon
  • Personer som har helse- og/eller sosiale utfordringer som vanskeliggjør å bo i en ordinær bolig 

Omsorgsboliger

Vår målsetting er å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov som den enkelte har. Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Ved søknad på omsorgsbolig vil det bli foretatt en kartlegging av søkers omsorgsbehov. Det kartlegges i forhold til helsemessige utfordringer, hvilke tjenester som mottas i hjemmet, eksisterende bolig og geografi. Dette etterfølges av et vedtak om tildeling av omsorgsbolig med heldøgns bemanning, ut ifra prinsippet om hjelp til selvhjelp. 

Omsorgsboliger omfatter nødvendige helsetjenester som bidrar til å forebygge eller begrense videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette beboer i stand til å leve med helsesvikt og utsette behovet for høyere omsorgsnivå. Ved innflytting vil du få tilbud om en serviceavtale, som omfatter hjemmehjelp, vask av private klær og leie av lintøy. Det betales månedlige beløp for dette. I tillegg betales det husleie og et matabonnement. 

Vi skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger vår hjelp. 

Organisering 
Personalet er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og husverter. Behovet for andre faggrupper vurderes fortløpende. 
 
I virksomhet for omsorgsboliger skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærpleieprinsippet. Dette skal sikre at:
Beboer får kontinuerlig oppfølging og helsehjelp av god kvalitet.
Beboer får oppfylt sine rettigheter overfor helsetjenesten.
Tillitsforholdet mellom pasient/beboer og personalet fremmes.
Respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd blir ivaretatt (Pasientrettighetsloven § 1-1).
 
Dette innebærer at alle beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt, som er hoved-kontaktperson for beboer og pårørende. Det vil også oppnevnes en sekundærkontakt, for å sikre oppfølging ved fravær. Innkomstsamtale gjennomføres i løpet av de første 14 dager. Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til samtaler med beboer og pårørende.
 
Follumshagen omsorgsboliger ved Alta omsorgssenter
 
Steinfossen
Er en todelt avdeling med 18 boenheter og fellesareal, med stort fokus på aktivitet og gode hverdager. Heldøgns bemanning.
Avdelingen er todelt hvor den ene delen er et botilbud for ni eldre med utviklingshemming. Der vil hovedfokuset være å gi en god og meningsfylt alderdom med tilpassede aktiviteter ut fra den enkeltes interesse. Beboerne har forskjellig funksjonsnivå og noen har i tillegg til sin utviklingshemming utviklet demens. Det satses mye på å skape aktivitet, blant annet med musikk og tilpasset friluftsliv. Den andre delen av avdelingen er et botilbud for ni voksne personer med forskjellig grad av ervervet sykdom/skade, med sammensatte sykdomstilstander. 

Svartfossen og Tørrfossen
Follumshagen omsorgsboliger er en avdeling med 36 boenheter fordelt på to etasjer. Boenhetene har egne bad. Her bor det eldre mennesker med forskjellig omsorgsbehov. Heldøgns bemanning og med egne husverter.  
Målet vårt er at brukere og beboere skal opprettholde sitt funksjonsnivå, slik at de kan bli boende hjemme lengst mulig. Vi har en målsetning om å gi et tjenestetilbud som inneholder mye aktivitet i hverdagen. I et samarbeid med beboere og pårørende skal vi gi beboere et godt tilbud i alle faser av livet. 

Follumsvei 

Er en omsorgsbolig med seks leiligheter med fellesareal tilpasset unge mennesker med ervervete funksjonshemninger. Hver boenhet har soverom, bad, stue og bod. Det er fellesareal med stue og uteplass.
Beboerne vil i varierende grad trenge omfattende sykepleiefaglig bistand. Målsettingen er å gi best mulig tilpassede tjenester hvor brukermedvirkning og hva som er viktig for den enkelte er i fokus. I lag med beboerne skal ansatte bidra til å skape et godt hjem, der høy faglig kompetanse og trivsel vil være sentralt. Ansatte jobber i døgnkontinuerlig turnus.  

Vertshuset Eldresenter 
Avdelingen er lokalisert i Vertshushagen 1 i Bossekop. Dette er en avdeling for 16 beboere, som bor i egne leiligheter.  Leilighetene er universalt utformet med eget kjøkken, stue, soverom og bad. I tillegg har avdelingen fellesareal for måltider, sammenkomst og aktivitet. Det er heldøgns bemanning og avdelingen har eget kjøkken med kokk.
Boligene er tiltenkt eldre som i stor grad klarer seg selv, med noe bistand fra personalet. Det er fokus på trygghet, samhold, aktivitet og deltakelse. Vertshuset Eldresenteret er en møteplass for lag og foreninger i kommunen.
Vertshuset eldresenter har telefon: 78 45 57 00
For tiden brukes deler av Vertshuset eldresenter som mottak for flyktninger fra Ukraina. Det har ingen innvirkning på driften av eldresenteret. Les mer her
 
Mellomgjerdet omsorgsboliger i Talvik
Avdelingen har fem boenheter med fellesareal. Omsorgsboligene er tiltenkt eldre med lett grad av hjelpebehov. Det er heldøgns bemanning fra hjemmetjenesten i distriktet, med tilsyn og hjelp til hverdagsutfordringer som den enkelte har. Det er måltider og aktiviteter i fellesarealet.  Hjemmetjenesten har kontor i underetasjen av bygget. 
 
 
Hva kan beboer forvente av oss? 
Vi legger kommunens etiske retningslinjer til grunn i vår virksomhet.
Vi fatter vedtak på bakgrunn av individuelle helsefaglige vurderinger.
Vi tar så langt som mulig brukerne/pårørende med på vedtak som berører deres livssituasjon.
Vi yter tjenesten slik det fremkommer i vedtaket.
Vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem.
Vi overholder taushetsplikten.
Vi veileder deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig i forhold til andre typer tjenester.
Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
Vi gir beskjed ved større endringer på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet
Vi evaluerer tjenesten i samråd med deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.
Vi legitimerer oss.
 
Hva forventer vi av bruker? 
Du deltar aktivt i planleggingen og vurdering av tjenesten.
Du ivaretar og utfører de oppgaver som du mestrer ut fra egne ressurser.
Du viser respekt for tjenesteyter.
Du respekterer at tjenesteyter ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
Du gir beskjed når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
Du er forberedt på at E-lås må monteres dersom du ikke kan låse opp selv.
Du er innforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og det må tilrettelegges deretter.
Du er forberedt på at ansatte kan forlate, dersom det erfares rusmiddelbruk, trusler eller vold. Politi varsles dersom det erfares lovbrudd. Varsling skjer uten hinder av lovpålagt taushetsplikt.
Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold. 
 
Klage på service/tjeneste/ansatte
Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd med tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder på avdelingen.