Knut Johnny Franck

Masterplan for reiseliv

Arbeidet har vært organisert med PLP som styringsmodell og med en bredt sammensatt styringsgruppe (SG) som nå legger fram sitt arbeid. Prosjektansvarlig (PA) har vært Kjetil Kristensen, Alta Næringsforening. 2469 Reiselivsutvikling AS ved Børre Berglund har vært innleid som prosjektleder.

Bærekraftprosjektet er ledet av Kjetil Kristensen og har vært en integrert del av masterplanprosessen. Faglige analyser, problemstillinger og forslag til strategier og prioriteringer er fortløpende presentert og diskutert på møtene i styringsgruppa. I tillegg har det vært avholdt åpne møter for alle interesserte aktører i Alta og regionen. Arbeidet er delfinansiert av Innovasjon Norge, Alta kommune og Alta Næringsforening.

Strategidelen av planen har varighet frem til 2030, tiltaksdelen revideres sammen med vurdering av hoved- og delstrategier hvert 3.år.
Styringsgruppa har vært sammensatt av representanter fra reiselivsnæringa, UiT-Norges arktiske universitet, Avinor, annet næringsliv i Alta og Alta kommune. Dette dokumentet inneholder en strategidel og en operativ plan for videre utvikling av reiselivet i Alta.

Last ned Masterplan for reiseliv

Kommuneplanens samfunnsdel - Alta vil

Alta kommune vedtok 22. juni 2015 en ny «Alta Vil» - Kommuneplanens Samfunnsdel – etter en lang om omfattende prosess som har pågått i 3 år.

Den nye planen er nå klar
Satsingsområder i den nye planen er:

Kunnskap og Kompetanse
Næring og nyskaping
Trivsel og livskvalitet
Attraktivt regionsenter i utvikling
I tillegg er det vedtatt økonomiske handlingsregler for kommunen for å sikre nødvendig handlingsrom for kommunen for å møte fremtidens behov.