Regelverk:

Det er flere regelverk som regulerer arbeidet med smittevern i en kommune.

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) - Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

  • Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
  • Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.
  • Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven.

Videre er det krav til smittevern i flere lover og forskrifter, blant annet:

  • Folkehelseloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Helseberedskapsloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Mattloven

Utfyllende informasjon om smittevern i Alta kommune finnes i beskrivelse av ulike tjenester

Informasjon fra andre: