I klimabudsjettet vises de konkrete tiltakene vi skal gjøre for å redusere utslippene i Alta og hvilken effekt vi antar de kan ha. Du finner klimabudsjettet her: klimabudsjett. Har du forslag til tiltak? Eller vet du om tiltak som utføres av bedrifter eller private i kommunen? Ta kontakt slik at vi sammen kan bli enda bedre.

Både staten og kommunen har høye målsetninger for reduksjon av klimautslipp. Kommunen har gjort  ulike tiltak for å nå målene, men ser vi på det interne klimagassregnskapet så har ikke de samlede utslippene blitt redusert. For den kommende budsjettperioden er det viktig å få iverksatt tiltak som bidrar til den nødvendige reduksjonen i klimautslipp, slik at Alta kommune kan bidra til å nå Norges mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. En stor del av klimaarbeidet er å legge til rette for reduksjon i hele Altasamfunnet, her er det gjort mange tiltak som det er vanskeligere å måle effekten av.


For å nå klimamålene som er satt må hensynet til klima og miljø i enda større grad bli en del av alle prioriteringene og valgene som gjøres. Fra og med 2021 er kommunen med i klimapartnere i Troms og Finnmark. Her får vi tilgang til et godt verktøy for å sette opp klimaregnskap og kan utvikle klimaarbeidet i organisasjonen sammen med andre bedrifter.

Kommunedelplanen for energi, miljø og klima viser til hovedmål 21 i kommuneplanens samfunnsdel, Alta vil, samt følgende delmål:

 • Veksten i biltrafikken skal ikke overstige befolkningsveksten
 • Klimanøytral drift innen 2030
 • 95 prosent av utbygging skal gjøres ved eksisterende sosial infrastruktur
 • Redusere utslippene med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå

Miljø- og klimabudsjett

I 2020 presenterte Alta kommune sitt første klimabudsjett.

 

Dette har Alta kommune gjort for å redusere utslipp:

Til tross for at utslippene fra biltrafikken gikk ned fra 2018 til 2019 var det dessverre en liten økning totalt sett i utslippet i Altasamfunnet. Blant annet gikk utslipp fra cruiseskip opp med 1.000 tonn CO2. Også lufttransporten gikk opp, de med 600 tonn CO2. 

Det er vanskelig å være bastant når man skal påpeke årsaker til nedgang i utslipp, men Alta kommune har satt i gang en rekke tiltak over flere år som man nå kan se resultater av.

Redusere transportbehovet:

 • Ny arealplan med fortettingskart og boligprogram

Tilrettelegge for gående og syklende:

 • Gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig
  • Snarveier og sikker sykkelparkering
 • Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange og sykkel
  • Nye gang og sykkelveier ved Skillemo
 • Kampanjer og holdningsendring
  • Mobilitetsuka, miljøuka og utlån av el-sykler
  • Sykkelkurs 1-3 klassinger
  • Sykle til skolen kampanje vår og høst
  • Samarbeid med Bedriftsidretten – sykle til jobben

Styrke kollektivtransporten:

 • Jevnlig dialog med fylkeskommunen med tilbakemeldinger fra innbyggerne

Tilrettelegge for elbil:

 • Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk
  • Gå foran med et godt eksempel

Eksempler på tiltak som er gjennomført:

 • Planlagt arealbruk for at framtidig transportbehov reduseres
 • Tatt i bruk el-biler
 • Tatt i bruk fjernvarme
 • Tilbyr prøvekjøring av el-sykler
 • Styrket framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gang, sykkel og kollektivtrafikk 
 • Kampanjer og holdningsendring: Europeisk mobilitets uke, kurs i å sykle for 1-3 klassinger, 
 • Sykle/gå til skole/jobb kampanjer og hjertesoner, som samfunnsutvikler
 • Tilrettelagt for ladding på offentlig parkeringsplass og for egne kjøretøy
 • Etablert kildesortering i alle kommunale bygg 
 • Redusert energibruk til veibelysning ved bruk av LED-armatur
 • Søkt og fått innvilget klimasatsmidler
 • Vi gjennomfører også den årlige Miljøuka

I tillegg så utarbeides også et årlig klimaregnskap som tas med i kommunens årsmelding.


I budsjettarbeidet (2022) fremover skal det jobbes videre med hvilke nye tiltak som skal prioriteres: 

 • Tiltak ved bygge- og anleggsplasser
 • Erstatte bruk av olje og gass til byggvarme
 • Logistikk og effektivisering i bygg og anleggsvirksomhet, utslippsfrie maskiner
 • Tilby prøvekjøring av null- og lavutslippskjøretøy
 • Kreve etablering av ladeinfrastruktur i nybygg av garasjer og parkeringsplasser 
 • Kreve nullutslippsløsninger i taxiløyve gjennom forskrift, fylkeskommunen som 
 • løyvemyndighet
 • Ha ordning med kommunalt busskort til egen bruk
 • Etablere bil-pool for egne biler
 • Etterspørre nullutslipp, samlast og ruteeffektivisering ved vare- og tjenesteleveranser
 • Redusere reiser gjennom aktiv bruk av IKT-løsninger, og etterspørre slik bruk fra statlige 
 • myndigheter og samarbeidspartnere

Har du innspill til kommunens klimaarbeid, så tar vi gjerne imot dine innspill. Disse sendes til epost: postmottak@alta.kommune.no

CO2 regnskap

I 2016 ble det vedtatt oppstart av en kommunedelplan for miljø, energi og klima. Et klimaregnskap for egen virksomhet ble derfor etablert, det kan du lese mer om her.